Home

Forsinkelsesgebyr årsregnskap

Forsinkelsesgebyr fra 1. oktober Hvis årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2019 ikke er avsendt før 1. oktober 2020, påløper det et forsinkelsesgebyr. Også denne fristen er utsatt i forhold til opprinnelig frist, som var 1. august 2020 Innsending av årsregnskap Ofte stilte spørsmål om årsregnskap og forsinkelsesgebyr Sist oppdatert: 30. januar 2020 Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal innsendes til Regnskapsregisteret den 1. august i papirform eller den 1. september ved elektronisk innsending. Hvis en virksomhet ikke klarer å få sendt inn årsregnskapet og de andre tingene før det, så får man forsinkelsesgebyr Ilagt forsinkelsesgebyr for regnskapsårene 2013 til 2017 har gått betydelig ned. Nedgangen i ilagt forsinkelsesgebyr skyldes ikke bare Stiftelsestilsynet. Vi har trykket på i vårt tilsynsarbeid, sendt påminnelser om regnskapsinnsending, men vi er ikke alene For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senest 31. juli. I 2020 er fristen utsatt med to måneder. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet

Ofte stilte spørsmål om årsregnskap og forsinkelsesgebyr Hvis virksomheten ikke overholder fristen, vil dere få et gebyr som kan bli 60 944 kroner. Når årsregnskapet er saksbehandlet, vil virksomheten få tilbakemelding i innboksen i Altinn, med varsling på e-post eller SMS Forsinkelsesgebyr. Dersom årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller oversendelsesbrev som skal sendes til Regnskapsregisteret, ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, eller dersom det etter denne fristen hefter mangler ved innsendte dokumenter som nevnt etter nærmere regler fastsatt av departementet, skal den.

Utsatt frist for årsregnskapet i 2020 - BDO Norg

 1. Forsinkelsesgebyr årsregnskap - kontering. Hei! Kan noen fortelle hvilken kontoer jeg skal føre forsinkelsesgebyr for forseint innlevert årsregnskap. Gebyret er utstedet av Brønnøysundregisterne. Spørsmål fra Åse. Spørsmålet ble stilt den 27-05-2013. Ligger under emnet: Regnskap
 2. Forsinkelsesgebyr påløper også dersom innsendte dokumenter har mangler som gjør at de ikke kan godkjennes som årsregnskap m.v., se forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. § 2-1 annet ledd tredje punktum
 3. Hvis du ikke sender inn et komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen fristen, vil du få forsinkelsesgebyr. Virksomheten og det registrerte styret i Brønnøysundregistrene har det formelle ansvaret for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret
 4. Satser. Rettsgebyr. Generelt. Leveres ikke årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller andre innsendingspliktige dokumenter innen de fastsatte frister, påløper forsinkelsesgebyr etter reglene fastsatt i Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av regnskapsloven § 8-3-1.Dersom virksomheten ikke betaler gebyret, blir medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder.
 5. For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli. I 2020 er fristen utsatt med to måneder. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet
 6. Hvorfor skrives det ut forsinkelsesgebyr? Alle virksomheter skal levere inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund innen fristen. Hvis ikke dette kommer inn tidsnok ilegges det forsinkelsesgebyr. Hvem har ansvaret for at regnskapet er innlevert riktig og tidsnok

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Søk om ettergivelse til Regnskapsregisteret Hvis Regnskapsregisteret ikke har mottatt komplett årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning innen innsendingsfristen, ilegges enheten forsinkelsesgebyr. Det kan søke En stiftelse som ble ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sent innlevert årsregnskap mente at betingelsene for å ilegge gebyret ikke var til stede. Stiftelsen klaget over at verken Regnskapsregisteret eller Kredittilsynet hadde behandlet stiftelsens henvendelser som en sak om manglende hjemmel for gebyrileggelse, men i stedet som en sak om ettergivelse av gebyret

Ofte stilte spørsmål om årsregnskap og forsinkelsesgebyr

Frist for innsending av årsregnskap for 2019 er 31. juli 2020 og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august 2020. Rettsgebyret, som bestemmer størrelsen for forsinkelsesgebyret, er fra 1. januar 2020 kr 1 171 (økt fra kr 1 150) Hvem kan få tvangsmulkt? Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen Ileggelse av forsinkelsesgebyr følger av regnskapsloven § 8-3. Dersom årsregnskap, eventuelt årsberetning og revisjonsberetning eller oversendelsesbrev ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt

Forsinkelsesgebyr - Regnskapsloven. En tråd i 'Regnskap' startet av Tipo832, 6 Des 2013. Tipo832 New Member. Hei, På grunn av for sen innlevering av regnskapet for 2012 har vi blitt ilagt et forsinkelsesgebyr. Gebyret er betalt, men på hvilken konto bør dette posteres Tvangsmulkt erstatter de gamle reglene om forsinkelsesgebyr, og det nye systemet rammer likt uansett om virksomheten driver stort eller lite. I praksis er det nye systemet et system hvor det gis dagbøter. Alt tyder på at skatteetaten legger opp til å bruke tvangsmulkten mer aktivt enn hva som ble gjort med forsinkelsesgebyret Andelen forsinkelsesgebyr mer enn halvert. Et annet svært hyggelig tall er reduksjonen i bruk av forsinkelsesgebyr. I flere år har andelen med forsinkelsesgebyr ligget på over 10 %. I 2019 - for regnskapsåret 2018 - var andelen nede i rekordlave 4,4 prosent. I alt fikk 14 989 innsendingspliktige forsinkelsesgebyr i 2019 Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, generelt innen 30. juni. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskapen med noter, årsberetning og revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret senest 31. juli - i året etter regnskapsåret

Et skritt nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Hva er et forsinkelsesgebyr? - Vism

 1. dre verdifull. Fondsaktiver
 2. Forsinkelsesgebyr. Hvis regnskapet ikke blir sendt inn til Regnskapsregisteret før fristen, vil det bli beregnet et forsinkelsesgebyr. Det kommer i form av «dagbøter», Dersom virksomheten er stiftet 30. juni eller tidligere, må det utarbeides årsregnskap for dette året
 3. Spørsmål: Bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettiget ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkårene for fradragsrett foreligger
 4. for selskaper er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Lønnskompensasjon til permittert
 5. For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli. I 2020 er fristen for å sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret utsatt med to måneder. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september
 6. Har du ikke levert årsregnskap innen utløpet av fristen 31. juli, løper det forsinkelsesgebyrer fra dag 1. Frist for å sende inn årsregnskap er én måned etter at årsregnskapet ble fastsatt, jf regnskapsloven § 8-2.. Fristen for å unngå forsinkelsesgebyr er 31. juli
 7. Forskrift om overgangsregler til regler om ettergivelse og tvangsinnkreving av forsinkelsesgebyr i lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). Dato FOR-2001-10-02-113

Forsinkelsesgebyr for årsregnskap går ned - Lotteri- og

 1. Dersom årsregnskapet til selskapet ikke er innlevert (og senere godkjent) innen fristen på 31. august, vil Brønnøysundregistrene begynne å kreve forsinkelsesgebyr av deg. Den første uka koster deg 860 kroner, og satsen øker ukentlig fram til pliktene er oppfyllt
 2. Se Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av regnskapsloven § 8-3-1
 3. I fjor leverte jeg regnskapet for sent og ble ilagt forsinkelsesgebyr. Hvilken konto skal dette føres på? Spørsmål fra Johan. Spørsmålet ble stilt den 17-01-2011
 4. Da Regnskapsregisteret sjekket status tirsdag manglet 30 818 årsregnskap for regnskapsåret 2008. Dette er en liten økning i forhold til i fjor. For en rekke organisasjonsformer er dette første året de blir ilagt forsinkelsesgebyr

jun ÅRSREGNSKAP, FORSINKELSESGEBYR: Er ikke komplett årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendt til Regnskapsregisteret før. Gebyrer og bøter ilagt av det offentlige, gir ikke skattefradrag. Får et aksjeselskap forsinkelsesavgift p.g.a. for sent innlevert selvangivelse, kan Forsinkelsesgebyr til nesten 13 000 virksomheter. Totalt 12 970 regnskapspliktige virksomheter leverte ikke årsregnskapet innen fristen 31. juli. Heidi Kultorp, kommunikasjon- og innholdsansvarlig i Sticos. 08.08.19. Frist for innsendelse av årsregnskapet for å unngå gebyr var 31. juli

Altinn - Årsregnskap

 1. Et forsinkelsesgebyr på opptil 53.300 kr kan forekomme om komplett årsregnskap ikke blir levert innen fristen. Dette skal i første omgang betales av enheten. Skjer ikke dette, er det styremedlem, deltaker eller daglig leder som står solidarisk ansvarlig for betaling av gebyret
 2. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap med noter, årsberetning og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret innen 31. juli - i året etter regnskapsåret. Dette gjelder for regnskapspliktige som har avslutningsdato i perioden 1. juli - 31. desember
 3. Ombudsmannen har av eget tiltak, og på generelt grunnlag, undersøkt Regnskapsregisterets varslingspraksis i Altinn før ileggelse av forsinkelsesgebyr ved forsinket innlevering av årsregnskap. Etter ombudsmannens syn er dagens varslingsordning tilfredsstillende
 4. Forsinkelsesgebyr. Hvis komplett årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er sendt til Regnskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending - eller før 1. september ved elektronisk innsending - vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 8-3. Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.-31.12

Innsending av årsregnskap Brønnøysundregistren

Mangler over 30.000 årsregnskap . Nå kan mange vente seg forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund årsregnskap, for at gebyret ikke skal bli urimelig høyt. 4. Vi statier høringsuttalelsen om at det ikke bør skilles mellom næringsdrivende og ikke næringsdrivende stiftelser. 5. Vi mener det var urimelig å ilegge små stiftelser, store forsinkelsesgebyr allerede fra innsendingen av årsregnskapet for 2006 Forsinkelsesgebyr begynner altså å påløpe allerede dagen etter at fristen for innsendelse av årsregnskap er passert. Forsinkelsesgebyret løper maksimalt i 26 uker og grunnlaget for gebyrets størrelse er gjeldende rettsgebyr, som fra 1. januar 2018 er kr 1.130

Lov om årsregnskap m

Ukens tips: Frist for avleggelse av årsregnskap Juni måned er ofte preget av høy aktivitet i transaksjonsmarkedet, og fokus er for mange rettet mot gjennomføring av transaksjoner eller andre større avtaler som ønskes signert før fellesferien. Årsregnskapet og årsberetningen må imidlertid også på plass, normalt før 30. juni Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr. 24.10.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Vi har sett nærmere på tallmaterialet rundt levering av årsregnskaper til Regnskapsregisteret, og det er gjennomgående positiv utvikling på alle områder. Rekordhøyt antall - rekordlave avvisninger I år ble det levert inn 364 340 årsregnskap til. Forsinkelsesgebyr. Utfyllende bestemmelser til regnskapsloven § 8-3. § 10-1-1. Årsregnskap for utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land

Saken gjelder søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr ilagt som følge av for sent innsendt regnskap til Regnskapsregisteret. Statens innkrevingssentral stadfestet regnskapsregisterets avslag, idet det ikke forelå «særlige rimelighetsgrunner» etter regnskapsloven § 8-3 tredje ledd og klageren ikke hadde «varig nedsatt betalingsevne» Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått en midlertidig lov om å utsette fristene for fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder. Den samme utsettelsen er foreslått for avholdelse av ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt ordinært årsmøte for samvirkeforetak Loven utsetter også tidspunktet for når forsinkelsesgebyr for manglende innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret kan ilegges; fra 1. august til 1. oktober 2020. For regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven, gjelder imidlertid denne nye loven ikke

Forsinkelsesgebyr årsregnskap - kontering

Revisorforeningen har arbeidet tett med Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet den siste uken for å få utsatt frister for skattemeldingen, årsregnskap og enkelte andre frister. Korona-viruset og konsekvensene dette har for de rapporteringspliktige, gjør at vi allerede nå har bedt departementetene om å endre fristene for levering av ulike offentlige oppgaver Det er etter hovedregelen ikke skattemessig fradrag for kjøp av gaver til forretningsforbindelser. Som vist i konteringsboksen benyttes konto 7430 Gave, ikke fradragsberettiget

§ 9-7 - Dekning av forsinkelsesgebyr ved konkurs

 1. Blanketten «Vedlegg til årsregnskap» (ikke elektronisk) Merk deg at selskapet får sendingen i retur dersom ikke alle nødvendige dokumenter er med. Papirene regnes ikke som mottatt før alle.
 2. Årsregnskap til Regnskapsregisteret - svært god utvikling Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr
 3. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser
 4. Nye oppjusterte satser forsinkelsesgebyr årsregnskap for Aksjeselskaper. Forsinket årsregnskap kan svi enda mer: Gebyr opptil 53.300 kroner i 2016! PUBLISERT 26.01.2016 ÅRSREGNSKAP,..

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2020. Det samme gjelder fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 og fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 Atskillig færre får forsinkelsesgebyr for manglende levert årsregnskap for 2014 sammenlignet med 2013. - Nedgangen er fra 9,8 prosent i fjor til 7,8 prosent i år, sier avdelingsdirektør Lise A. Dahl Karlsen ved Brønnøysundregistrene Høringsuttalelse - differensierte forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskap Det vises til Finansdepartementets brev av 7.10.2009 vedrørende høringsuttalelser til Kredittilsynets utkast til høringsnotat datert 6.10.2009. 1. Innledning Lotteri- og stiftelsestilsynet ønsker å knytte noen kommentarer til de for-hold Flere leverer årsregnskap før fristen Atskillig færre får forsinkelsesgebyr for manglende levert årsregnskap for 2014 sammenlignet med 2013. - Nedgangen er fra 9,8 prosent i fjor til 7,8 prosent i år, sier avdelingsdirektør Lise A. Dahl Karlsen ved Brønnøysundregistrene

Forsinkelsesgebyr - Regnskapsloven - Statens

slemmestad kirke konserter Hvis dere ikke har sendt inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret før fristen, vil dere få forsinkelsesgebyr. model x tesla inni bilen Det er enheten som i første omgang har ansvar for å betale gebyret Frist for innsending av årsregnskap Publisert: 01.03.2017 kl 00:00 Oppdatert: 07.01.2020 kl 10:44 Frist for innsending av årsregnskap for 2019 er 31. juli 2020 og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august 2020. Rettsgebyret, som bestemmer størrelsen for forsinkelsesgebyret, er fra 1. januar 2020 kr 1 171 (økt fra kr 1 150) Når er innleveringsfristen for årsregnskap? Årsregnskap leveres til Regnskapsregisteret. For å unngå forsinkelsesgebyr skal årsregnskapet sendes inn før 1. august. Utover denne fristen skal årsregnskapet sendes innen en måned etter det har blitt godkjent av generalforsamling eller lignende organ. Bestille fullstendig årsregnskap

Dersom årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller oversendelsesbrev som skal sendes til Regnskapsregisteret, ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, eller dersom det etter denne fristen hefter mangler ved innsendte dokumenter som nevnt etter nærmere regler fastsatt av departementet, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil. Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap. Forsinkelsesrenter. Forskuddssats trekkfrie matpenger. Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører. Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting Forsinkelsesgebyr: Hvis komplett årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er sendt til Regnskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending - eller før 1. september ved elektronisk innsending - vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 8-3. Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.-31.12 LES OGSÅ: Mangler 30 000 årsregnskap. Gjengangere. 13.662 av de som er ilagt forsinkelsesgebyr i år har også vært ilagt denne typen gebyr tidligere. 21 prosent av disse er ilagt forsinkelsesgebyr for andre gang, mens 13,2 prosent er ilagt dette for tredje gang. Hele en av fem har fått gebyret mer enn tre ganger

Forsinkelsesgebyr på årsregnskapet - Forsinkelsesgebyr

Om komplett årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding ikke er sent til Regneskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending - eller før 1. september ved elektronisk innsending - vil det bli regnet forsinkelsesgebyr Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret må gjøres i tillegg til rapporteringer til Skatteetaten. Med ekstra informasjon til solidaransvarlige: Du får denne e-posten, fordi du er registrert med en rolle i enheten som gjør at du kan få solidarisk ansvar for et eventuelt forsinkelsesgebyr

Det følger av regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum at dersom årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller oversendelsesbrev som skal sendes til Regnskapsregisteret, ikke er innsendt før 1. august året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr Regnskapsregisteret har pt. godkjent om lag samme antall årsregnskap som i fjor. 05.06.18 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Frist for å sende inn årsregnskap er som tidligere år én måned etter at årsregnskapet ble fastsatt, jf regnskapsloven § 8-2. Fristen for å unngå forsinkelsesavgift er som i fjor 31. juli. Påminnelse før 31. jul Sakset fra Bedin: «Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet med årsberetning skal sendes Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller lignende organ. Innsendingsfrist for årsregnskap er nå 31. juli. 2. februar 2016 Rådgivning. Forsinkelsesgebyr ved for sen levering av 2015-regnskapene vil løpe fra 1. august. via Nyheter (RSS) Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-post adresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert Dette skal sendes til regnskapsregisteret innen en måned etter det er godkjent av generalforsamlingen. Det vil si at fristen for innlevering av årsregnskap er 31. juli. Leverer du ikke innen fristen vil du motta forsinkelsesgebyr. LES OGSÅ: Alt du må vite om regnskapsførin

Forsiden | Brønnøysundregistrene

Det er på tide å tenke årsoppgjør 2018. Tenk gjennom gjøremålene og hva som kan forbedres fra forrige årsoppgjør. Husk fristen og unngå forsinkelsesgebyr Departementet foreslår at dersom årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning som skal sendes til Regnskapsregisteret ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr etter regler fastsatt av departementet Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest fristen vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapslovens § 8-3. For enheter med avvikende regnskapsår og avslutningsdato i perioden 1. januar til 30. juni er tilsvarende frist siste februar. Innsending av årsregnskap og årsberetnin Hei Carina. Et mellomværende klassifiseres alltid som gjeld, enten den er langsiktig eller kortsiktig. I ditt tilfellet er beløpet såpass lite (2.000 kr) at du ikke trenger være særlig påpass med eventuelle regler som vil «tre inn / slå i kraft» Vær spesielt varsom på asl § 3-8 ifbm med at du låner penger av selskapet, dvs at selskapet har en fordring på deg. Men over til ditt. Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august. 24.07.17 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del De regnskapspliktige vil 25. juli motta påminnelse om levering av årsregnskap. Påminnelsen legges ut i Altinn, med varsling pr e-post. Foruten melding direkte til de regnskapspliktige, vil både regnskapsførere og revisorer motta samleoversikter over hvilke kunder det savnes årsregnskaper.

Forsinkelsesgebyr? - Statens innkrevingssentra

Joda, det første regnskapsåret kan være lenger, men ikke lenger enn 18 måneder. Når det er sagt så må likevel skattemeldingen leveres per 31.12, og der skal regnskapstall (resultat og balanse) presenteres i næringsoppgaven Brønnøysundregistrene mangler 14.597 årsregnskap for 2005. Av disse har 3086 (21,1 prosent) blitt ilagt forsinkelsesgebyr for andre gang, 1673 (11,5 %) for tredje gang og 2 335.

Tjenesten er midlertidig utilgjengelig | BrønnøysundregistreneKajaanin kaupunki koulut - IngeniørkonstruksjonPressebilder | Brønnøysundregistrene

Forsinkelsesgebyr ved for sent innlevert årsregnskap

Dersom årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning som skal sendes til Regnskapsregisteret ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke for mer enn 26 uker Vil finansministeren foreslå eller iverksette nye tiltak, for eksempel overfor styret eller styreformann, for å hindre at aksjeselskaper i forbindelse med avvikling ikke leverer årsregnskap Innsendingspliktige enheter skal levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter fastsettelsen. For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli 2016. Det er ikke mulig å søke om forlengelse av fristen

 • Aristoteles kvinnesyn.
 • Hovdentour resultater 2016.
 • Ptro no.
 • Medleverturnus lov.
 • Aquapark reda cennik.
 • Größte raupe der welt tier.
 • Avis bilutleie bergen sentrum.
 • Skrubb til kroppen.
 • Shareville nanovector.
 • Trøndersk.
 • Augsburg tv hd empfang.
 • 96 hours 2 stream.
 • Venir bøying spansk.
 • Assonance example.
 • Sherlock series.
 • Mensajes de apoyo a mi seleccion colombia.
 • Rtl2 online tv.
 • Sc heerenveen twitter jeugd.
 • Wandgitter baumarkt.
 • 3d printer selges.
 • Partisaner i finnmark.
 • Jumpsuit kinder h&m.
 • Hassan jameel age.
 • Lloyd musik.
 • Utleie av verktøy stjørdal.
 • Billiga kryddor storpack.
 • 3d ultralyd skien.
 • Playstation 2 hdmi adapter.
 • Pride movie character analysis.
 • Artur ocheretny.
 • Eglet kryssord.
 • Here comes the sun karaoke.
 • Dsb stormflo.
 • Halloweenparty aschaffenburg.
 • Anthony bourdain deutsch.
 • Jobbe 14 14.
 • Tanzschule herzog facebook.
 • Rencontre synonyme en 4 lettres.
 • Iphone 5c ram.
 • Live tsunami footage.
 • Ü30 party pforzheim 2017.