Home

Felsiske bergarter

Streckeisens klassifikasjonssystem – Wikipedia

Felsiske bergarter er vanligere i kontinentalskorpe enn i havbunnsskorpe, og inneholder generelt mye aluminium (derav betegnelsen sial). Mineraler som ikke er felsiske kalles mafiske og er med et større innhold av magnesium tyngre enn de felsiske mineralene, eksempelvis bergartene basalt, diabas og gabbro Felsiska bergarter är bergarter som har en kiseldioxid(SiO 2)-halt på 66-76%.. Namnet felsisk har sitt ursprung i engelskans felsic och är bildat av orden feldspar(fältspat) eller feldspathoid (fältspatoid) samt silica (kiselsyra). [1]Felsiska bergarter innehåller mycket kalium och aluminium och är oftast ljusa. De består till största delen av felsiska mineral som till exempel kvarts. Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv (E), magmatisk (Ma), metamorf (M) eller sedimentær (S), og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet. For de eruptive størkningsbergartene oppgis det hvorvidt de er felsiske eller mafiske, og om det er tale om dyp-, gang- eller dagbergarter

Mafisk mineral er relativt tungt og mørkt mineral med en tetthet større enn 3 g/cm³.Ordet mafisk kombinerer ordene magnesium og ferro (jern).De har høyt innhold av tyngre metaller som jern, magnesium, mangan og titan m.fl, mens det er lavt innhold av lettere silikater og aluminium.Mafiske bergarter er vanligere i havbunnsskorpe enn i landfast kontinentalskorpe, havbunnsskorpe består. Bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter. Også kalkrike rester fra dyr (kalkstein) kan inngå i en bergart. Det er måten bergarten er blitt dannet på og sammensetningen av mineralene som gir bergartene forskjellige egenskaper og forskjellige navn Magmatisk bergart, eller størkningsbergart, er i geologien en av de tre hovedgruppene av bergarter på jorda - de andre er sedimentære bergarter og metamorfe bergarter.De magmatiske og metamorfe bergartene utgjør 90-95 prosent av jordskorpen. De magmatiske bergartene er dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende magmaet. Bergarter er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Enkeltbestanddelene av bergartene er oftest krystalliserte mineraler, men glass og organisk materiale forekommer også. I geologisk betydning er leire, sand og grus også bergarter, selv om de helst betegnes jordarter. Petrografi er vitenskapen om beskrivelsen av bergartene, mens petrologi er vitenskapen om hvordan de dannes Sedimentære bergarter eller avsetningsbergarter består av konsoliderte sedimenter. Den kan være en lagdelt bergart, som har svært gode kløvegenskaper mellom hvert lag, som skifer.Den kan inneholde boller (runde stykker) av bergarter, innstøpt i en sement (forsteinet leire) som konglomerater.Eller ha en homogen struktur som sandstein og kalkstei

Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. 245 relasjoner Mafisk, om magmatiske bergarter som vesentlig inneholder mørke mineraler rike på magnesium og jern, for eksempel olivin og pyroksen. Betegnelsen blir også brukt om mineralene selv. Mafiske og felsiske bergarter tilsvarer stort sett basiske og sure bergarter. Bergart är ett fast oorganiskt ämne. Den definieras av de mineraler som ingår, dess kemiska sammansättning samt på vilket sätt den har bildats. Man delar vanligen in bergarter i fyra olika huvudgrupper: magmatiska bergarter, metamorfa bergarter, sedimentära bergarter samt meteoriter.Bergarterna ingår i berggrunden som bygger upp jordskorpan

Felsiske mineral er mineral med ein tettleik på mindre enn 3 g/cm³. Ordet felsisk er avleidd ifrå feltspat og silika.Felsiske mineral er rike på lette grunnstoff som silisium, oksygen, aluminium, natrium og kalium.Felsiske mineral vanlege på jorda inkluderer kvarts, muskovitt, ortoklas og dei natriumrike plagioklasfeltspata.Den mest vanlege felsiske bergarten på jorda er granitt o Felsiske bergarter (det vil si bergarter med høyt innhold av kvarts og feltspat) har ved prøving vist styrkeøkning (lavere LA-verdi) ved våt testing, mens bergarter med høyt innhold av mafiske mineraler (amfibol) har ved prøving vist en betydelig reduksjon i styrken (høyere LA-verdi) Felsisk fragment av vulkansk steinmateriale, sett i et petrografisk mikroskop. Skalaboksen er i millimeter. Nærbilde av granitt fra Yosemite nasjonalpark. Felsisk mineral er relativt lyst og lett mineral med en tetthet mindre enn 3 g/cm³. 49 relasjoner Øst for dette beltet er avsatt klastiske sedimentære bergarter av permisk til triassisk tid (cirka 280-210 millioner år) i en fire-seks kilometer bred halvgraben-struktur. De korreleres med Karoo-sedimentene i Sør-Afrika

Avsetningsbergarter. Avsetningsbergarter ( sedimentære bergarter) dannes ved overflateprosesser. .De fleste består av partikler som brytes ned fra eksisterende bergarter, fraktes til lavereliggende områder og avsettes i ulike avsetnings- miljøer på land eller i havet.Løsmasser (eller sedimenter ) som dannes på denne måten blir sakte begravd og til slutt kittet sammen til faste bergarter Antarktis viser et stort geologisk mangfold; fossilførende sedimentære bergarter, Den hvite gangen består av {felsisk}]felsiske[/tooltip] pegmatitt, de sorte gangene av amfibolitt og den brune, og yngste gangen, har syenittisk sammensetning. Foto: Synnøve Elvevold / Norsk Polarinstitutt

Felsisk mineral - Wikipedi

Tekstur, anordning og sammenføyning av de enkelte mineralkorn i en bergart. Tekstur brukes om karakter hos bergarten på lavere nivå enn struktur, altså ned til mikroskopisk nivå. Eksempler er blant annet hypidiomorf tekstur, allotriomorf tekstur og idiomorf tekstur. Vest-Troms grunnfjellskompleks, finnes på øyene langs vestkysten av Troms.I nordøst finnes tonalittiske til anorthosittiske og gabbroiske migmatittiske gneiser. Disse gneisene overlagres tektonisk av det ca. 10 km brede og 30 km lange Ringvassøy grunnfjellsområde, som består av ulike felsiske til mafiske metavulkanske bergarter av tholeiitisk til kalsium-alkalisk affinitet Bergarter med mer enn 90% felsiske mineraler kan også kalles leukokratiske, fra de greske ordene for hvitt og dominans. Felsite er et petrologisk feltbegrep som brukes til å referere til meget finkornede eller afanittiske , lyse vulkanske bergarter som senere kan klassifiseres etter en mer detaljert mikroskopisk eller kjemisk analyse

Felsisk bergart - Wikipedi

Hvilke to andre betegnelser brukes på magmatiske bergarter? Hva er forskjellen på magma og lava? Hva er det som påvirker smeltepunktet for en bergart? Hva menes med en 'delvis smelting' av en bergart? Hva betyr det at en bergart er plastisk? Hva er et magmakammer? Hva er en 'hot spot'? Hva er forskjellene på felsiske og mafiske bergarter Felsiske bjergarter er overmættede med hensyn til SiO 2 (67-72 %), så kvarts udkrystalliseres ud fra restsmelten. Kontinentalplader består i store træk af felsiske bjergarter. Intermediære (andesitiske) magmabjergarter har SiO 2-indhold på 52-66 %, og er rige på amfibol og plagioklas (blanding af anorthit og albit) Bjergarter er de produkter, der dannes af de geologiske processer. Bjergarter defineres som aggregater, dvs. sammenhobninger eller sammenvoksninger af korn af et eller flere mineraler. Sand er et eksempel på en løs bjergart, dannet ved ophobning af mineralkorn af fx kvarts; granit er en fast bjergart, dannet ved sammenvoksning af korn af mineralerne kvarts, feldspat og glimmer Kapittel 6- Magmatiske bergarter study guide by mallasky includes 22 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

- Felsiske bergarter har mye feltspat og silisium i form av kvarts. De har ofte en lys farge. - Mafiske bergarter er rik på magnesium og jern (ferrum på latin). De mangler kvarts og har en mørk farge. I klassifikasjonsskjemaet er det også gitt plass til 'intermediære' og 'ultramafiske' bergarter Mafiske bergarter farge enn den ultramafiske bergarter grunne, litt mindre andel, vanligvis ca 3. Som navnet på denne steinen, som det er i de mafiske og felsiske bergarter i midten av overgangen type. Dioritt intrusive bergarter, er tilsvarende dagbergart andesite

Liste over bergarter - Wikipedi

Felsiske mineraler er vanligvis lyse i fargen og har egenvekt mindre enn 3. Felsic rocks are usually light in color and have specific gravities less than 3. WikiMatrix WikiMatrix . Mafisk lava har, sammenlignet med felsisk, en lav viskositet på grunn av den mafiske lavaen sin lave silikatinnhold Intermediate magmatisk bergart er dannet av magma som har en sammensetning mellom felsiske og mafiske. Det er vanligvis dannet av subduksjonssoner involverer oseaniske plater. Sammensetningen av mellomliggende bergarter inneholder feltspat, amfibol, pyroksen, biotitt og kvarts. Dioritt er et eksempel på en langsom avkjøling mellom vulkanske rock I forbindelse med gradering av bergarter med hensyn til sin kiselsyreandelen, ultramafiske vilkårene ned til felsisk, også bety en reduksjon i sine farger. Dermed ultramafiske bergartene er den mørkeste i fargen mens felsiske bergarter er. letteste å forklare dette, geologer hevder at mafisk mørke utseende er knyttet til sameksistens av magnesium og jern som vanligvis bundet til silik

Mafisk mineral - Wikipedi

 1. eraler pyroksen, olivin, og feltspat. Som flak obsidian, har de mørke farger som grønn og svart. Kombinasjoner av feltspat og kvarts opprette felsiske bergarter i mye lysere farger, som hvite eller rosa, som glitrer i lyset
 2. Her er det felsiske bergarter (rike på bl.a. kvarts og feltspat) av mer granittisk sammensetning som står opp, motstandsdyktige som de er mot vann- og iserosjon. Granittene størknet i havbunnsskorpen under et vulkansk øybuesystem i Iapetus-havet, fra tiden før kontinentkollisjonen
 3. eraler og dermed felsiske bergarter. Mafisk smelte derimot består av mange andre stoffer i tillegg til Si og O, eks. magnesium og jern og kan dermed både gi opphav til mafisk og felsiske (ved magmatisk differensiering)

bergarter, samt tonalittiske, diorittiske og granodiorittiske intrusiver. De mafiske og felsiske bergarter er vanligvis tett sammenblandet. Ved fiellet Furevikmpa på sydsiden av fiorden, opptrer båndede eklogitter som er tolket å representere eklogittisert lagdelt gabbro. Vestove Oseanisk litosfære består i hovedsak av mafisk skorpe og ultramafisk mantel, og har høyere tetthet enn den kontinentale litosfæren, der mantelen i hovedsak er forbundet med en skorpe av felsiske bergarter. Skorpen skiller seg fra den øvre mantelen gjennom endringen i den kjemiske sammensetningen som skjer i moho diskontinuitetsflaten

Geo365 | Den moderne fjellkjedens dype røtter

Felsiske (granittiske) magmatiske bergarter: Granitt: granitt er grovkornet og består av ca. 25% kvarts og 65% feltspat. Kvarts krystaller er ofte kulerunde med en blank eller lys grå farge, mens feltspaten er hvit til grå til dus rosa med en rektangulær/avlang form Felsisk fragment av vulkansk steinmateriale, sett i et petrografisk mikroskop. Skalaboksen er i millimeter. Nærbilde av granitt fra Yosemite nasjonalpark. Felsisk mineral er relativt lyst og lett mineral med en tetthet mindre enn 3 g/cm³. 17 relasjoner Vulkanske bergarter dannes fra nedkjøling av magma eller lava og komponere store deler av jordens kontinentalskorpen og nesten alle av havbunnsskorpen. Hvordan vet vulkanske bergarter . Det sentrale begrepet om alle vulkanske bergarter er at de en gang var varmt nok til å smelte

Bergart - Naturhistorisk museu

 1. Alle analyserte bergarter kan klassifiseres som jevnkornet, finkornet kvarts-feltspat-biotitt-skifer. Sulfidinnholdet i de fleste av prøvene er lavt, og dersom prøvene er representative for sulfid-førende gneis, vil bergartene generelt neppe kunne gi et vesentlig bidrag til forsuring ved eksponering mot luft eller vann
 2. eralkorn
 3. eraler, men glass og organisk materiale forekommer også
Liste over bergarter – Wikipedia

gjennomskjærende felsiske gangen vil kunne gi informasjon om når retrograderingen skjedde. Arbeidsmetoder 1. Forarbeid: Litteraturstudier omkring regionalgeologi og forskning på eklogitter og relaterte dypmetamorfe bergarter. 2. Feltarbeid: Første del av arbeidet bestod av en systematisk prøvetaking som omfatte Stollbergart (avledet fra det latinske ordet ignis som betyr ild), eller magmatisk bergart, er en av de tre viktigste bergartene, de andre er sedimentære og metamorfe.Igneøs bergart dannes gjennom avkjøling og størkning av magma eller lava.Magma kan være avledet fra partielle smelter ved eksisterende bergarter i enten en planet 's mantel eller skorpe

Magmatisk bergart - Wikipedi

bergarter - Store norske leksiko

dc.contributor.advisor: Ravna, Erlig J. Krogh: dc.contributor.author: Gjerløw, Eirik: dc.date.accessioned: 2008-12-02T08:12:19Z: dc.date.available: 2008-12-02T08:12:19 Mafiske bergarter inneholder ofte også kalsiumrike varianter av plagioclase feltspat. Kjemisk er mafiske bergarter beriket med jern, magnesium og kalsium og er typisk mørke i fargen. I kontrast er de felsiske bergartene typisk lette i fargen og beriket i aluminium og silisium sammen med kalium og natrium Her finner du spørsmål med svar som handler om vulkaner. Oppgavene er hentet fra læreboka Terra Mater i Geofag 1/X. Denne teksten kan hjelpe som en liten oppsummering til emnet vulkaner, og kan bl.a. brukes som supplement til å øve til prøve

Sedimentær bergart - Wikipedi

7.2 Felsiske, mellomliggende og mafiske stollarter; Sammensetningen av meteoritter ble undersøkt og sammenlignet med terrestriske bergarter allerede i 1850. I 1901 antok Oliver C. Farrington at selv om det var forskjeller, bør de relative forekomstene fortsatt være den samme Vulkanske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter og deres byggesteiner; mineralene Norges nyttige mineraler og bergarter, deres kjendetegn, forekomstmaade, brug og drivværdighed Bergarter m.m. Lapis lazuli. Norske bergarter. Naturlige mineraler. Varenr P846-1-2243. Anatas (Meget tynn sprekk). Lokalitet: Vivelid, Norge Hei! Jeg må lære meg 37 mineraler og 41 bergarter på 2 uker. Vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem. Jeg må også kunne kjemien til steinene, altså hva den inneholder av kjemiske stoffer. Trenger tips om hvordan jeg skal gripe dette an. Har en liste hva gjelder hardhet, kløv, spaltbarhet etc, og inndelingen. Har også noe tilgang til prøver av disse

70 km tyke. Består primært av bergarter som er en blanding av mafiske og felsiske (andesittiske), og over mot rent felsiske. Lavere temperatur i magmaet (650-1000 grader) som gjør at de mest mafiske mineralene krystalliseres ut dypt nede i jorda. Dermed øker innholdet av silisiumoksider 60-70%), og bergartene er dermed rike på kvarts og. Tykk serie med basaltiske bergarter som lokalt inneholder metagabbroer og felsiske lag (kvartskeratofyrer). Opptrer i området mellom Bymarka og Hølonda hvor den kiler ut. Antatt å være del av ofiolittkompleks (Bymarksofiolitten Felsiske gneiser a) Kvarts-feltspatiske glimmergneiser (tonalitt-gneis) med granoblastisk til lepidoblastisk tekstur. prekambriske gneiser i vest ved en inkonformitet og grenser til de permiske magmatiske bergarter i øst. Lagrekken er i kontaktsonene blitt betydelig kontaktmetamorfosert Metamorfose og metasomatiske prosesser i tonalittiske og mafiske gangbergarter på Klemetsaunet, Trondheim. Slenes, Tonje Moen. Master thesi

Den Temagami Greens Belt ( TGB) er en liten 2,7 milliarder år gamle grønnstein belte i Temagami regionen Northeastern Ontario, Canada.Det representerer et trekk ved Superior-kraton, en eldgammel og stabil del av jordas litosfære som utgjør kjernen i det nordamerikanske kontinentet og det kanadiske skjoldet.Beltet er sammensatt av metamorfoserte vulkanske bergarter som spenner i. nb For fanerittisk felsiske bergarter bør QAPF-diagram brukes, og navn gis i henhold til granitt-nomenklaturen. en If the rock is analyzed and found to be felsic but is metamorphic and has no definite volcanic protolith, it may be sufficient to simply call it a ' felsic schist' Basaltiske bergarter Klassifikasjon Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Mafisk bergart: Rik på mafiske mineraler (Fe-Mg-Ti-silikater), men inneholder også felsiske mineraler (feltspat, kvarts, muskovitt). Ultramafisk bergart: Inneholder overveiende mafiske mineraler. Felsisk bergart: Rik på felsiske mineraler, men kan inneholde noe mafiske mineraler

Disse to sulfidforekomstene overlagres av felsiske metavulkanitter. Skiftesmyrmalmen overlagres av en mektig sekvens med felsiske og mafiske tuffer og/eller vulkanoklastiske bergarter som går over til mer mafiske tuffer og massive lavaer og putelavaer. Bergartene er omdannet ved øvre grønnskifer til nedre amfibolitt facies grad Vi konkluderer med at platetektonikk og subduksjon av oseanisk skorpe eksisterte for 3, 5 milliarder år siden, sannsynligvis enda tidligere, sier forskerne. For dette er den mest sannsynlige forklaringen på en så tidlig tilstedeværelse av felsiske bergarter på prærien. Fortsatt er noen spørsmål åpne Forskere har funnet ut at 4,02 milliarder år gamle kiselrike rike felsic bergarter fra Acasta River, Canada - den eldste steinformasjonen kjent på jorden - trolig dannet ved høye temperaturer og på en overraskende grunne dybde av planetenes nasende skorpe. De høye temperaturene som trengs for å smelte den grunne skorpe var sannsynligvis forårsaket av et meteoritt bombardement rundt en.

Jeg må lære meg 37 mineraler og 41 bergarter på 2 uker. Vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem. Jeg må også kunne kjemien til steinene, altså hva den inneholder av kjemiske stoffer. Trenger tips om hvordan jeg skal gripe dette an. Har en liste hva gjelder hardhet, kløv, spaltbarhet etc, og inndelingen Ifølge Dr. Helen Lang av West Virginia University, muskovitt former i lav temperatur felsiske vulkanske bergarter og i granitt . Store cleavage plater av muskovitt blir noen ganger brukt som vinduer i ovn og ovnsdørene . Farge og Interference Color . Muscovite glimmer er lett identifiseres ved sin hvite eller lys brun farge

Liste over bergarter - Unionpedi

 1. Start studying Sonans Geofag 1 - geologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Forsiden - Universitetet i Osl
 3. eralogisk sammensetning og er i hovedsak felsiske bergarter. Gneisene fører feltspatt, kvarts og glimmer (lys og mørk). Kornstørrelsen varierer stort
 4. Eksamen 7 Desember 2017, svar. 41 sider (12 300 ord) med utfyllende svar på alle tidligere eksamener tilbake til 2010-201... Vis mer. Universite
 5. dc.contributor.advisor: Sørensen, Bjørn Eske: dc.contributor.advisor: Ellefmo, Steinar: dc.contributor.author: Slenes, Tonje Moen: dc.date.accessioned: 2016-10.

mafisk - Store norske leksiko

De ser rent, og de har ikke sterke lag eller strenger av mineraler som de i sedimentære og metamorfe bergarter. Som for kvarts, en stein med mindre kvarts er over 20 prosent kalt noe annet, og en stein med mer enn 60 prosent kvarts kalles kvarts-rik granitoid (en bemerkelsesverdig enkelt svar på vulkanske petrologi) Det 10 km brede og 30 km lange Ringvassøy grønnsteinsbelte utgjør nordlige [] del av Ringvassøy og består av ulike felsiske til mafiske metavulkanske bergarter av tholeiitisk til kalsium-alkalisk affinitet. WikiMatrix WikiMatri For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Bergart - Wikipedi

Felsiske mineral - Wikipedi

- Den består av mange typer bergarter, mineraler, metaller og edelstener. I tillegg har den egenskaper som bidrar til å generere trivsel og fordeler for mennesket. - I jordskorpen er det skoger rik på elementer som tre, tannkjøtt, harpiks og brensel, nyttige produkter for menneskelivet Hvis basalter stige under et kontinent, de oftest blandes med mindre mafisk (det vil si mer felsic) kontinentale bergarter og gi ulike typer lava alt fra andesitt til rhyolitt. Men under gunstige omstendigheter kan basalter sameksistere med disse felsiske smelter og bryter ut blant dem, for eksempel i Great Basin av det vestlige USA Felsiske bergarter inneholder mye felsiske mineraler (kvarts og andre lyse mineraler med relativt lav tetthet). Disse bergartene dannes av felsisk magma fra magmakamre som oppstår i forbindelse med platekollisjoner, for eksempel der en havplate presses ned under en kontinentalplate. Der er temperaturen relativt lav, ca. 400-600 gr. Celcius Granitt er en vanlig og allment forekommende gruppe av påtrengende felsiske vulkanske bergarter som danner på store dyp under høy trykk. Den gjennomsnittlige tetthet er 2,75 g/cm 3. Tilgjengelige Størrelser: Fliser: 30X30 cm og større, Plater: 70X150 cm og større

Ringvassøy grønsteinsbelte er eit 10 km breitt og 30 km langt bergartskompleks på nordlege delen av Ringvassøy i Tromsø.. Grønsteinen består av ulike felsiske til mafiske metavulkanske bergarter av tholeiitisk til kalsium-alkalisk affinitet.U-Pb zirkon-alderen er på 2849 millionar år og 2835 millionar år.Grønsteinene er gjennomskrogen av utalde mafiske gongar Derimot er kontinentale plater felsiske i naturen, dominert av granittisk bergart med rikelig silika, aluminium, natrium og kalium. Metamorfe og sedimentære bergarter er også med på å bygge kontinental skorpe, mye mer variert geologisk enn dens oseaniske motstykke. Forskjeller i tetthe Hva er Granitt? Ordet granitt kommer fra det latinske Granum, korn, i referanse til den grovkornede struktur av en slik krystallinsk bergart. Granitt er en vanlig og allment forekommende gruppe av påtrengende felsiske vulkanske bergarter som danner på store dyp under høy trykk. Den gjennomsnittlige tetthet er 2,75 g/cm 3

 • Fordelsprogram kryssord.
 • Mørke farger små rom.
 • Forsikring dnb.
 • S triglyserider.
 • Schwarzach in vorarlberg.
 • Brukte traktorer fra england.
 • Gratis lydbok.
 • Mikroanlegg test 2017.
 • Lønnstrinn kaptein forsvaret.
 • Kjøpe eller leie russebuss.
 • Stadt freudenberg ummeldung.
 • Prestasjonsangst jobb.
 • Hvordan kan det ha seg at en syklist kan akselerere mens speedometeret hele tiden viser det samme.
 • Hafslund tellier min side.
 • Village dortmund heute.
 • Kultingar till salu.
 • Color codes green.
 • Montering av utvendig svinger.
 • Serviceavgift sjusjøen.
 • Søker kryssord.
 • Urinprøve barn.
 • 3 4 zimmer wohnung verden.
 • Pukk trondheim.
 • Signatur e post.
 • Dhbw notenskala.
 • Impossible remix piano.
 • Best ip lookup.
 • Meag real estate düsseldorf gmbh.
 • Geneva model xl wireless.
 • Billiga kryddor storpack.
 • Barcelona fakta på spansk.
 • Norwegian lower leagues fm 18.
 • Knaus sport husvagn.
 • Breitling heritage superocean 2.
 • Fikenmarmelade med valnøtter.
 • Camilla pihl sparkly hoops.
 • Snø wik og walsøe.
 • Aileen wuornos bruder.
 • Viking battles in england.
 • Antall studenter i trondheim 2017.
 • Budgetland oude pekela.