Home

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering | Unit

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Åpenhet om resultater er et av forskningens idealer. Åpen tilgang sikrer bedre kunnskapsutvikling og mer bruk av kunnskap gjennom at både forskersamfunnet i sin helhet, profesjonelle brukere i arbeids Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang Del 1. Nasjonale mål og retningslinjer Vitenskapelig publisering er internasjonal, og i formuleringen av nasjonale mål for åpen tilgang må Norge forholde seg til hva som skjer i andre land og i overnasjonale organer, spesielt EU. EUs konkurranseråd vedtok i mai 2016 full åpen tilgang innen 20203.1Dette e Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Sigrid Tollefsen. seminar om åpen tilgang til forsking Til rektorer og forskningsledere Nasjonal plan for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå målet om full åpen tilgang, må både forskere

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler - regjeringen

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til

Nasjonalt vitenarkiv Uni

 1. Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access eller via les og publiser avtalene med forlagene Elsevier, Wiley, Taylor&Francis, SpringerNature, Sage, American Chemical Society (ACS) og Oxford Univ. Press. På denne siden finner du videre informasjon om Open Access politikk ved NMBU, nasjonalt og
 2. åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data. I 2017 vedtok regjeringen Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, med målsetning om at alle norske vitenskapelige artikler skal være åpent tilgjengelige innen 2024
 3. Ønsker mer «åpen tilgang» For norske universitet og høgskoler har det i forhandlingene med forlaget vært viktig å opprettholde Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024
 4. Utvikles på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I 2017 ble nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler vedtatt. Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og realiseringen av et nasjonalt vitenarkiv er et viktig steg på veien til å nå dette målet
 5. til tiltak for å øke tilgang til og gjenbruk av forskningsdata. I 2017 lanserte regjeringen «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» med mål om at alle offentlig finansierte norske vitenskapelige artikler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Plan S er et nytt initiativ, som e
 6. Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Kjernen i Plan S er at de deltakende forskningsfinansiørene f.o.m. 2021 vil kreve at alle artikler som er resultat av forskning de finansierer, skal være umiddelbart tilgjengelige fra.
 7. Debatt Lars Wenaas og Dag W. Aksnes Hvor mye av norsk publisering oppfyller kravene i Plan S? Norsk forskning er på god vei mot full åpen tilgang. Det nasjonale målet om at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, er dermed innen rekkevidde, skriver forfatterne

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige

Video: Plan S vs. nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang

I løpet av april 2020 vil en minimumsversjon være klar for utprøving hos utvalgte institusjoner. Nasjonalt vitenarkiv (NVA) er ett av tiltakene som skal bidra til å realisere de Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler som ble lansert av regjeringen i august 2017. Bakgrunnen for retningslinjene er regjeringens mål om at alle resultater fra offentlig. realiseres. Oppdraget kommer i kjølvannet av «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler»1 vedtatt og publisert av regjeringen 22. august 2017. Til målsetningene er det knyttet noen tiltak for at målene oppnås. Ett av tiltakene var: «Utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres.

Åpenhet, transparens og deling av kunnskap er grunnleggende for Universitetet i Bergen. Teknologiske endringer og økt digitalisering har skapt nye muligheter for forskning, utdanning, innovasjon og kunstnerisk utviklingsarbeid. UiBs politikk for åpen vitenskap skal bidra til å samordne tjenester og utvikle kompetanse i organisasjonen for å kunne møte nye forventninger og kra Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Med fokus på Norges Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, reforhandles disse. Status pr 07.10.2019: Det er inngått en 3-årig avtale med Taylor & Francis for perioden 2020 til 2022 Åpen tilgang eller Open Access som den engelske betengelsen har vært i over 20 år er en bevegelse som ble mulig med de tekniske mulighetene som WWW gav for enkel og rimelig distribusjon av skriftlig materiale via Internett.Grunntanken er enkel og knytter seg kun til publikasjoner fra forskere som primært har et behov og ønske om å publisere for fagfeller

Kommentarer til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler I lys av statssekretær Bjørn Haugstads forsikringer på lanseringsmøtet ved UiO 22. august 2017 om at praktiseringen av retningslinjene vil være i tråd med norsk opphavsrett, samt fullt ut ivareta forskernes akademiske frihet, er Forskerforbundet hovedsakelig tilfreds med retningslinjene Nasjonale mål og retningslinjer. Regjeringen har fastsatt nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. I tillegg har regjeringen vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. 1

Open Access - hva, hvorfor og hvordan

 1. Nasjonale mål og re tning slinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Regjeringa har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
 2. Regjeringens nasjonale mål og retningslinjer sier at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. Nye avtaler med forlag skal fremme åpen tilgang uten økte totalkostnader, og Norge skal fremme internasjonalt arbeid for at all forskning er åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet
 3. st i overnasjonale organer, spesielt EU. Dersom det er punkter som vurderes som å mangle be
 4. Prinsippene er i tråd med regjeringens mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Støtteordning for åpen publisering. Forskningsrådets støtter institusjonenes arbeid for å gjøre publikasjoner åpent tilgjengelige gjennom ordningen Stimuleringstiltak for åpen tilgang - Stim OA. Slik fungerer Stim OA

Regjeringen stiller krav om åpen tilgang til artikler

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Se også: Her er de nasjonale mål og nye retningslinjer for åpen tilgang. Ble sendt direkt Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler,Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Kommentar til retningslinjene fra faglig ledelse ved fakultet Jørgen Magnus Sejersted, Dekan ved Det humanistiske fakultetRoland Jonsson, Prodekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakulte Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning, på vegne av norske forskningsinstitusjoner, har siden regjeringens nasjonale mål og retningslinjer kom i 2017, forhandlet med akademiske utgivere om avtaler som skal sikre åpen tilgang til artikler publisert av norske forskere Nasjonale mål og retningslinjer. Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Kontakt. Bibliotekets publiseringsgruppe Nina Andersen - Hvis du har endringsforslag til denne siden Kontakt ditt lokale bibliotek - Hvis du har andre spørsmål

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Status og utviklinger i forhandlinger om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler . Bakgrunn . Regjeringen kunngjorde 22. august 2017 Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgangtil vitenskapelige artikler hvor det blant annet heter at institusjoner og konsortier so Allerede i 2017 lanserte regjeringen nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Også NFR som ett av 13 europeiske og nasjonale forskningsråd sluttet seg til Plan S, der det kreves full og umiddelbar åpen tilgang til alle offentlig finansierte vitenskapelige artikler Rapportens del 1. Nasjonale mål og retningslinjer Departementet ber om respons på de syv nasjonale retningslinjene som er foreslått i rapporten. Disse kommenteres enkeltvis. 1. Forskere finansiert av norske offentlige midler skal som førstevalg publisere sine vitenskapelige artikler i tidsskrift med åpen tilgang (såkalt gull Open Access)

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansierte av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Les mer om mål og retningslinjer på regjeringens nettsted Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler; Kunnskapsdepartementet. (2016). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016. Utdannings- og forskningsdepartementet. (2005). Vilje til forskning. (St.meld. nr. 20 2004-2005)

Samtidig vil ikke enkeltstående avtaler om diamant-OA kunne løse hele problemet med åpen tilgang. Til det trengs det kraftfulle tiltak for å få til systemendringer i hele landskapet av vitenskapelig publisering internasjonalt. Og det er det Plan S er på god vei med og har som mål å få til Mål om økt tilgjengelighet. Arkivering av fulltekstversjoner av alle vitenskapelige artikler i vitenarkivet sikre at UiOs forskningsresultater blir åpen tilgjengelig for alle - og dermed også at publikasjonene potensielt får flere lesere og flere siteringer. Brukerveiledninger har blitt sendt ut til alle vitenskapelig ansatte på e-post som fremmer åpen tilgang og bidrar til å nå regjeringens mål. Unit har nasjonalt ansvar for forhandlingene, og samarbeider med uni versitetsbibliotekene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (UB -BOTT) Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang (KD, 2017) • Norge skal være en pådriver for at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet • Vitenskapelig publisering er internasjonal. Derfor bør norske mål for åpen tilgang til vitenskapelige artikler De nye nasjonale retningslinjene skal bidra til å sette fart på arbeidet med åpen tilgang i Norge, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. I retningslinjene slår regjeringen fast at: Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige

1. Nasjonale mål og retningslinjer. Vitenskapelig publisering foregår i en internasjonal kontekst. I formuleringen av nasjonale mål for åpen tilgang må Norge derfor forholde seg til hva som skjer i andre land og ikke minst i overnasjonale organer, spesielt EU Vi viser til journalpost 2019/23851-1 med informasjon om instruks for åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitensarkiv. Instruksen er utarbeidet for å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra Forskningsrådet og EU Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler ble gjort gjeldende fra august 2017 (omfatter sluttresultatet etter forskningsprosessen) Regjeringens nasjonale strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata av 19.12.2017. Arbeidet med Plan S faller inn under oppfølgingen av strategien for åpen. Allerede i 2005 ble prinsippet om åpen tilgang tatt opp første gang i en forskningsmelding. I 2012 innførte Forskningsrådet kontraktfestet krav om tilgjengeliggjøring av publikasjoner fra prosjektene, og i 2017 lanserte regjeringen sine nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

til Europakommisjonens mål om åpen forskning. Rådet oppfordrer Kommisjonen og medlemslandene til å arbeide for evaluerings- og insentivsystemer som fremmer åpen forskning, og støtter målsetningen om full åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner innen 2020 Norske universitet og høgskoler har nasjonale avtaler om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. UNIT forhandler nå med forlagene for å sikre bærekraftige avtaler med utgangspunkt i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Krav og retningslinjer om åpen tilgang. Nasjonale mål og retningslinjer Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler For et år siden lanserte regjeringen Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. De vil at alle offentlige finansierte vitenskapelige artikler skal være åpent tilgjengelige innen 2024

Norge krever åpen tilgang - forlenger ikke avtalen med

For Norges del er det viktig med fokus på Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024 For tiden pågår det forhandlinger for å oppnå avtaler som følger Norges Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Her slås det fast at norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig innen 2024 Krav om arkivering og åpen tilgang for forskningsartikler Bakgrunn I august 2017 presenterte regjeringen nye nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024 Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Kommentar til retningslinjene fra faglig ledelse ved fakultet, Jørgen Magnus Sejersted, Dekan ved Det humanistiske fakulte

Enklere tilgang til forskningsresultater med Nasjonalt

Unit understreker også at avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning. Kostnadene til åpen publisering skal være dekket innenfor avtalen, samtidig som lesetilgangen opprettholdes sluttet seg til Plan S - cOAlition S - vil stille felles krav om full og umiddelbar åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra forskning de har finansiert fra 2021. «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler», Kunnskaps-departementet, 22.8.2017. Denne politikken støtter Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra Kunnskapsdepartementet av august 2017. Plan S og Forskningsrådet vil sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa kreve at alle artikler fra forskningen disse aktørene finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2021

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering Uni

Hvor mye av norsk publisering oppfyller kravene i Plan S

 1. forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. 1. Innledning Regjeringen har som mål at resultater av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig. I 2015 ble kun ca. 16 % av norske vitenskapelige artikler publisert åpent
 2. Norske universitet har avtaler om tilgang til vitenskapelige artikler med en rekke akademiske forlag. Unit forhandler på vegne av norske universitet og høgskoler med målsetning om bedre økonomiske vilkår og åpen tilgang. Bakgrunnen er kravene som stilles i «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler»
 3. Saken omtaler også Åpen tilgang (Open Access/OA). I KDs Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler1, offentliggjort 22.8.2017, uttales målet at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler gjøres åpent tilgjengeli
 4. Regjeringen; Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Regjeringen; Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer - kunnskap gir muligheter ; 3.4 Tilgjengeliggjøring av kunnskap
 5. «Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser» er ett av tiltakene som beskrives i de nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

I tillegg har den norske regjeringen utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang. Regjeringen. Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Bakgrunnen for at det kan bli brudd er urimelig prissetting og at forlagene ikke imøtekommer kravene om åpen tilgang. «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024 Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Både Norges forskningsråd og EU (Horisont 2020) krever at vitenskapelige publikasjoner som rapporterer forskningsresultater som er finansiert av dem, skal publiseres eller gjøres tilgjengelige i åpne kanaler. Den norske regjeringen har i tillegg utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang

Norsk mal: Startside Alternativ 5 Kunnskapsdepartementet Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Sigrid Tollefsen Ceres-møte om innføring av nasjonale OA retningslinjer 20. september 201 Kunnskapsdepartementet skriver i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler: Åpenhet om resultater er et av forskningens idealer. Åpen tilgang sikrer bedre kunnskapsutvikling og mer bruk av kunnskap gjennom at både forskersamfunnet i sin helhet, profesjonelle brukere i arbeids- og næringsliv og allmennheten får del i resultatene fra forskning Jeg viser til Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, til Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, og til prinsippene som ligger til grunn for Units forhandlinger om publiser og les-avtaler med de vitenskapelige forlagene Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Etter våre beregninger er vi på god vei allerede. Mesteparten av artiklene fra norsk forskning kan nå leses overalt i verden uten abonnement på de vitenskapelige tidsskriftene 22. august ble de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler lagt frem på et seminar på Universitetet i Oslo. Retningslinjene kan leses på regjeringen.no På seminaret presenterte statssekretær Bjørn Haugsta

Nytt nasjonalt vitenarkiv er i rute Uni

22. august 2017 fastsatte Regjeringen nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Retningslinjene innebærer at alle vitenskapelige artikler som er et resultat av offentlig finansiert forskning som hovedregel skal gjøres åpent tilgjengelig (på engelsk «Open Access», heretter OA). Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av Stiftelsen Dams skal gjøres åpent tilgjengelige. Stiftelsen Dams retningslinjer for åpen publisering ligger svært tett opp til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, Søker vil blant annet bli bedt om å oppgi tittel på artikkel, navn på forfattere og navn på tidsskrift Regjeringa vedtok 22.8.2017 nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningspublikasjoner.Sammen med retningslinjene presenterer regjeringa noen tiltak som skal støtte opp under målet om åpen tilgang. Retningslinjene sier at alle vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning som hovedregel skal gjøres åpent tilgjengelig og at alle vitenskapelige artikler fra.

Politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen

Dataene som ligger til grunn for vitenskapelige artikler bør gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig og senest ved publiseringstidspunkt. Hvis dataene ikke kan gjøres åpent tilgjengelig pga juridiske, etiske, publiserings- og sikkerhetsmessige grunner kan dette reguleres gjennom lisenser for tilgang, gjenbruk og videredistribusjon av forskningsdata Artikkelen har vist at både nasjonalt og internasjonalt er det relativt få vitenskapelige artikler publisert om den artikkelbaserte doktoravhandlingen, og de man finner viser at det varierer i hvilken grad utdanningsinstitusjonene og doktorgradsprogrammene har retningslinjer, krav og vurderingskriterier til en artikkelbasert avhandling Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen. I lys av dette, og i forbindelse med den internasjonale Open Access-uken , inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning Som vi har informert om tidligere har forhandlingene med Elsevier pågått gjennom 2018 og på overtid fram til enighet nå er oppnådd. Avtalen som er inngått er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning

Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Forskerforbundet har vært en sterk pådriver for å at utredningen skulle gjennomføres, og leder Guro Elisabeth Lind mener rapporten vil bli sentral i det videre arbeidet med åpen publisering UiO støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle artikler leveres til DUO vitenarkiv

Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter - Wiki - innsida

prinsipper for åpen tilgang til denne publiseringsformen. 2) Forskningsr ådets krav til åpen tilgang til vitenskapelig publisering Forskningsr ådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsr ådet. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres FFA viser til rapporten Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater og til departementets høringsbrev av 5.juli 2016. Vi takker for muligheten til å gi våre vurderinger av anbefalingene i rapporten. FFA støtter i all hovedsak utvalgets anbefaling om syv nasjonale mål og retningslinjer Regjeringen viser til Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, Forskningsrådets støtte til det europeiske initiativet for åpen publisering (cOAlition S for making Open Access a reality by 2020) og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata Nesten halvparten var kjent med de nye nasjonale mål og retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Omtrent halvparten mente at det er viktig til å bidra til de

Åpen tilgang/Open access - Åpen tilgang til vitenskapelig

Plan S versus nasjonale mål og nasjonale retningslinjer for åpen tilgang vitenskapelig artikler (2017) Forskerforbundet viser avslutningsvis til vårt brev til Kunnskapsdepartementet av 4. oktober 2018, samt Kunnskapsdepartementets svarbrev av 9. november 2018 Det er stor enighet om at forskningsresultater må bli mer åpent tilgjengelige enn de er i dag. Likevel går utviklingen mot mer open access skuffende langsomt.Vi er i tvil om forslagene til Brekke-utvalget vil gjøre en reell forskjell.. Arbeidsgruppen ledet av professor Torkel Brekke leverte før sommeren sitt forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang •Norge skal være en pådriver for at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet •Vitenskapelig publisering er internasjonal.Derfor bør norske mål for åpen

Kommentar til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. I 2018 forhandles flere avtaler med fokus på Norges «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» Både Norges forskningsråd og EU (Horisont 2020) krever at vitenskapelige publikasjoner som rapporterer forskningsresultater som er finansiert av dem, skal publiseres eller gjøres tilgjengelige i åpne kanaler. Den norske regjeringen har i tillegg utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler nasjonale mål og retningslinjer kom i 2017, forhandlet med Elsevier om en avtale som skal sikre slik åpen tilgang til artikler.

På en pressekonferanse på Realfagsbiblioteket i Oslo 22. august presenterte statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet de nye nasjonale målene og retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. De sier at alle vitenskapelige artikler finansiert av norske skattekroner skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Det er i hvert fall dette de har satt som mål. I 2017, etter en høringsrunde, la regjeringen frem nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang innen 2024. - Jeg tenker at dette tydeliggjør verdien av Plan S. Nå kommer åpen tilgang på dagsorden, og bidrar til en viktig bevisstgjøring rundt problemstillingene, sier Røttingen Var åpen tilgang-høring i 2016. Regjeringen vedtok nemlig i fjor nasjonale mål og retningslinjer for åpen publisering. Forut for dette var det en høringsrunde. En arbeidsgruppe fikk i oppgave å lage forslag til retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett i Norge» (deres ref. 19/00445-2). UiT takker for muligheten til å komme med innspill. Invitasjonen fra Unit henviser eksplisitt til tre momenter. 1) Regjeringens mål om at alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forsknin krav til åpen tilgang til både publikasjoner og datasett fra forskningsprosjekter som mottar støtte. Kunnskapsdepartementet fastsatte i august 2017 nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, og kom også i desember 2017 med nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang - Forskerforbunde

Nye retningslinjer. I juni 2016 la Kunnskapsdepartementet frem forslag til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Utgangspunktet var at når forskning er betalt av det offentlige, er det problematisk at resultatene ikke blir gjort offentlig tilgjengelige har derfor vedtatt Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Universiteter og høyskoler har en avgjørende rolle i dette arbeidet. Institusjonene må følge opp og bidra til økt åpenhet i forskningen Målsettinger i EU og i Norge •EU Council Recommendation med mål at alle vitenskapelige artikler skal være åpne fra 2020 •Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.Alle artikler åpne innen 2024. •Våren 2018: Robert-Jan Smits fikk oppdrag om å sørge for at OA innen 2020 ble en realitet •September 2018: Plan

Det har gjennom høsten 2018 vært forhandlinger med forlagene Elsevier, Springer Nature, Wiley og Taylor&Francis. Det er UNIT som forhandler for universitetssektoren. Forhandlingene fra UNITs side tar utgangspunkt i nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Plan S er et felleseuropeisk initiativ for å sikre åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.Det har Forskningsrådet sluttet seg til, fordi det er i tråd med nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Et vesentlig mål ved bevegelsen er også å nå forskere og andre i land hvor betalingsevnen er svak i forhold til kostbare vitenskapelige tidsskrifter og vitenskapelige monografier. Målet om åpen tilgang kan nås på i hovedsak to måter enten ved at artikkelen publiseres åpent for alle eller ved deponering i et åpent arkiv som AURA ved Universitetet i Agder Målet med forhandlingene er å oppnå avtaler som følger Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Disse retningslinjene slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader åpne forskningsdata, UiT Open Research Data, og ved å vedta egne prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT. I august 2017 publiserte Kunnskapsdepartementet . Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Med bakgrunn i disse foreslås det at UiTs prinsipper for åpen tilgang til

 • Rogaine forte.
 • Manuelle rullestoler.
 • Rimmel vita.
 • Adax tørkehylle.
 • Lenormandkarten kaufen amazon.
 • Gamle ovner til salgs.
 • Barn som spiser sin egen avføring.
 • Samfunnsøkonomi ntnu master.
 • Meag energie.
 • Ruger mini 14 stokk.
 • Trening etter kortisonsprøyte.
 • Hyppige kynnere uke 34.
 • 5080 nyhetskanalen northug.
 • Flo og fjære rognan.
 • Sauevika leir 2017.
 • Bernese mountain dog mix.
 • American wikipedia in english.
 • Copd symptome.
 • Ambassaden i berlin norge.
 • Studierendenwerk ulm.
 • Tochter von uschi obermaier.
 • Nærsynt definisjon.
 • Mvv maastricht jeugd contact.
 • Løven stjernetegn 2018.
 • Historic monte carlo rally 2018.
 • Eksempel på bacheloroppgave lærer.
 • Pizzas opprinnelse.
 • Sittebenk utendørs.
 • Cirque du soleil noviembre 2017.
 • Samsung soundbar settings.
 • Kryssfiner bjørk interiør.
 • Disney pocahontas.
 • Bowling verein eisenach.
 • Paul anka ektefelle.
 • Restplätze flughafen.
 • Reise alene i europa.
 • Nutrilett billigt.
 • Varierte undervisningsmetoder.
 • Cristin registering.
 • Maltipoo fellpflege.
 • Baguette på norsk.