Home

Forskrift om tuberkulosekontroll

 1. Ny forskrift om tuberkulosekontroll omtaler av den grunn ikke målgruppene for vaksinasjon, men tilbud om vaksinasjon skal i henhold til forskriften § 2-2 være et tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet. Kommunenes tuberkulosekontrollprogram skal også ha rutiner for gjennomføring av vaksinasjon i den enkelte kommune
 2. Se forskrift om tuberkulosekontroll §§ 1-2 og 4-8, samt merknader til disse bestemmelsene. Forsvaret har ansvar for tuberkuloseundersøkelse av militært personell (jf. forskriftens §§ 3-1 og 4-9). Smittevernnemda er et særskilt organ som fatter vedtak om tiltak med tvang hjemlet i Smittevernloven
 3. Forskrift om tuberkulosekontroll In English: Regulations for Tuberculosis control; MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften; Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften
 4. Dokumentet Forskrift om tuberkulosekontroll. fra 21.jun.2002 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 5. Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtte Redaksjonen Følg oss Facebook Twitter Nyhetsbrev. Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din. Se et eksempel på nyhetsbrev
 6. Fullført vellykket behandling etter forskrift om tuberkulosekontroll 1 og i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver. A50-64: Seksuelt overførbar sykdom Akutt funksjonsnedsettelse, tilbakefall: Hvis mistenkt: Inntil diagnostisert, behandling initiert og fri for symptomer som reduserer funksjonsevnen
 7. Tuberkuloseundersøkelsene skal være uten utgifter for den som har plikt til å gjennomgå slik undersøkelse. jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 4-1 og 4-3. Pågående behandling for tuberkulose gir rett til opphold i landet til behandlingen er sluttført, eller sikret videreført, jfr. utlendingsforskriftens §17-14

Kommunelegen har ansvaret for at undersøkelsen blir utført (jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 2-3 og § 4-2). Tuberkulosekontrollprogrammet ved RHF (Regionale helseforetak) skal inneholde rutiner for røntgenundersøkelse av denne gruppen (jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 2-4) Folkehelseinstituttet skal i følge Forskrift om tuberkulosekontroll angi hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose. Fra 1. mars 2017 ble det innført et skille mellom høy og særlig høy tuberkuloseforekomst Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 2-3, § 3-1, § 3-2, § 3-9, § 4-2, § 6-2, § 7-2, § 7-11 og § 8-4. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Kapittel 1 Folkehelseinstituttets veileder til forskrift om tuberkulosekontroll omtaler disse risikogruppene nærmere. Formålet med tuberkulosekontrollprogrammet er å bidra til gode rutiner for tidlig diagnostikk, oppfølging og behandling. Tuberkulosekontrollprogrammet skal skreddersys de Forskrift om tuberkulosekontroll er styrende for forebygging, behandling, oppfølging og kontroll av tuberkulose i Norge. Tuberkuloseveilederen på Folkehelseinstituttets internettsider utdyper innholdet i forskrift om tuberkulosekontroll. Tuberkuloseveilederen er ment for helsepersonell og oppdateres jevnlig. Forskrift om tuberkulosekontroll

2. Tuberkulosekontroll - FH

forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 første ledd, se tuberkuloseveilederen. Tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres så snart som mulig. For asylsøkere og flyktninger anbefaler helsemyndighetene at undersøkelsen gjøres ved ankomst, innen to dager, med en absolutt frist på 14 dager, jf Forskrift av 21. juni 2002 nr. 567 om tuberkulosekontroll (tuberkulosekontrollforskriften), Forskrift av 20. juni 2003 nr.740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften), sam

Lovpålagt tuberkulosekontroll. I følge Lov om smittevern med Forskrift om tuberkulosekontroll, skal alle som kommer fra land med høy tuberkuloseforekomst og som skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 mnd. gjennomføre tuberkulosekontroll.. Dette gjelder også personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder eller mer i land med høy forekomst av. Forskrift om tuberkulosekontroll Author: Tove Øie Rasmussen Last modified by: Tove Øie Rasmussen Created Date: 6/4/2009 9:03:00 AM Company: Stavanger Kommune Other titles: Forskrift om tuberkulosekontroll i tuberkuloseundersøkelse for ulike grupper med plikt til undersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 Forskrift 21. Juni 2008 nr. 567 om tuberkulosekontroll § 3-1 angir hvilke grupper som har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelsen skal skje i henhold til gjeldend I følge Forskrift om tuberkulosekontroll, kan du ha plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, før du kan jobbe i helse- og omsorgstjeneste eller med barn. For å kartlegge om du må gjennomføre en tuberkulosekontroll, bes du besvare følgende spørsmål: 1. Har du vært i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 3 månede

Forskrift om tuberkulosekontroll kap 3 Tuberkuloseundersøkelsen må være gjennomgått tidligst 2 måneder etter at han/hun forlot ett av de aktuelle landene. 3. Mål for praksis Læringsutbyttebeskrivelsene er målene for praksis, og finnes i emneplanene til hver Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskrift om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. 0 Tilføyd ved lov 8 juni 2018 nr. 29 (ikr. 1 aug 2018 iflg. res. 8 juni 2018 nr. 827)

Lover og forskrifter - tuberkulose - FH

Ikke tilgjengelig:Forskrift om tuberkulosekontroll - Lovdat

Forskrift om tuberkulosekontroll - Helsebiblioteket

 1. Kontakt nærmeste overordnede. Lege vurderer om det er aktuelt å ta blodprøver og eventuelt følge opp den skadede videre. Kontroll av smittsomme sykdommer Tuberkulose. Alle kommunale og regionale helseforetak skal ha et eget tuberkulosekontrollprogram som en del av smittevernplanene til foretaket (jamfør forskrift om tuberkulosekontroll)
 2. Kravet om tuberkuloseattest har heimel i forskrift om tuberkulosekontroll. Fravær. All praksis er obligatorisk. Fravær reduserer normalt ikke krav til praksis. Det henvises for øvrig til forskrift om studier ved NTNU, kapittel 5 og emnebeskrivelsene for praksis i de ulike studieprogrammene for lærerutdanningene ved NTNU
 3. Bestemmelsen om tuberkulosekontroll er hjemlet i § 23 i barnehageloven: «Barnehagepersonale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk». I departementets merknader til denne bestemmelsen vises det til • Smittevernloven med forskrift om tuberkulosekontroll • Lov om helseregistre og behandling av.

Forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

 1. Forskrift om studier og eksamen ved UiT. Forskrift om studier og eksamen ved UiT (Lovdata) Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. juni 2020 nr. 1617om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø -Norges arktiske universitet -ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronaviru
 2. • Forskrift om tuberkulosekontroll • Forskrift om internkontroll i sosial­ og helsetjenesten Arbeidsmiljølovgivningen • Arbeidsmiljøloven • Forskrift om systematisk helse­, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksom-heter (internkontrollforskriften). • Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier
 3. varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften) - Forskrift av 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll - Forskrift av 5. juli 1996 nr. 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier - Rundskriv IS-11/2009. Retningslinjer til §§ 4, 5 og 7 i forskrift om
 4. Ny forskrift skal gi bedre tuberkulosekontroll. Den nye tuberkuloseforskriften legger opp til en mer målrettet og forenklet tuberkulosekontroll enn den som ble gjennomført i 1996. Fritt tilgjengelig veileder Hold deg oppdatert om ny forskning og medisinske nyheter
 5. en del av denne. Tuberkulosekontrollprogram er videre omhandlet i Forskrift om tuberkulosekontroll (1) kap 2 og § 4.3-§4.4. Det er også utarbeidet detaljerte merknader til forskriften. Overvåkningen av tuberkulose er beskrevet i . Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (4)
 6. «Forskrift om tuberkulosekontroll:» § 3-1. Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøking. «Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innenfor helsevesenet - antibiotika resistente bakterier.» Dersom du svarer ja på et eller flere spørsmål (unntatt nr 1) på skjema, skal det før tiltredels

Tuberkulosescreening av asylsøkere og flyktninger - FH

 1. Forskrift om tuberkulosekontroll (ekstern lenke) Smittevernloven (ekstern lenke) Seksjon familie og helse. Besøksadresse: Holmbrua 2 3211 Sandefjord Postadresse: Postboks 2025 3202 Sandefjord Telefon: 33 41 65 80. Epost: post@sandefjord.kommune.no. Fant du det du lette etter?.
 2. Forskrift om tuberkulosekontroll omhandler spesifikt alle områder av tuberkulosekontrollen. Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet Tuberkuloseveilederen. Den er tilgjengelig i nettbasert utgave på FHIs hjemmesider, og revideres fortløpende ved behov
 3. Tuberkulosekontroll gjøres i god tid før praksis-/ kliniske studier. Du får rekvisisjon til Røntgen thorax på det kommunale vaksinasjonskontoret eller hos din fastlege. 8 uker etter hjemkomst/smitteeksponering skal det også tas blodprøve til IGRA-test. Denne tas på vaksinasjonskontoret. Legg ved kopi av resultatet
 4. Forskrift om tuberkulosekontroll. FOR-2002-06-21-567 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner FOR-1996-07-05-699 Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier. FOR-1996-07-05-700 Forskrift om skadedyrbekjempelse FOR-2000-12-21-140

Tuberkulosekontroll. Om du kjem frå eit land som har mykje tuberkulose, og du skal opphalde deg meir enn tre månader i Noreg, må du kontrollere deg for tuberkulose. Folkehelseinstituttet si oversikt over land med høg førekomst av tuberkulose. Forskrift om tuberkulosekontroll. Gule stafylokokkar Forskrift om tuberkulosekontroll § 2-4. Tuberkulosekontrollprogrammet til det regionale helseforetaket skal ivareta alle nødvendige rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for etter spesialisthelsetjenesteloven og smittevernloven. Forskrift om tuberkulosekontroll Beredskap innen smittever Arbeidstakeren er pliktig til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til forskrift Nr. 205 av 13. februar 2009 om tuberkulosekontroll. Se veiledning. Hvis et av de nedenstående spørsmålene besvares med «ja», må røntgen av lunger gjennomføres Ja Ne Høringssvar - utkast til endring av forskrift om tuberkulosekontroll, MSIS- og tuberkulosekontrollforskriften og blåreseptforskriften Fra: Statens helsetilsyn: Til: Helse- og omsorgsdepartementet : Dato: 25.11.2008: Vår ref.: 2008/1591 II MST Utkast til endringer av forskrift om tuberkulosekontroll, MSIS- og tuberkulosekontrollforskriften og blåreseptforskriften. 06. februar 2012. Høringsgrunnlag. Se og sende inn høringssvar. Høringsfrist 04.11.2008. Fristen er utløpt. Høringsgrunnlag Bakgrunnsdokumenter Saksbehandler. Anne Sofie Torp. Hva.

4. Grupper med plikt til tuberkuloseundersøkelse - FH

 1. 4.8.1 Forskrift om tuberkulosekontroll - Lov om kommunal helse- og omsorgstjenste: Helse- og omsorgstjensteloven (link) - Lov om matproduksjon og mattrygghet, mv: Matloven (link) - Lov om helsemessig og sosial beredskap: Helseberedskapsloven (link) - Lov om.
 2. Forskrift om vass- og kloakkgebyr i Bjørnafjorden kommune (PDF, 279 kB) Tuberkulosekontroll. Kjem du frå eit land der tuberkulose er utbreidd, har du plikt til å gjennomgå ei tuberkuloseundersøking. Tuberkuloseundersøkinga består av røntgenfotografering av lungene og blodprøve
 3. Tuberkulosekontroll og vaksinasjon mot tuberkulose Nærmere informasjon vedrørende tuberkuloseoppfølging finner du på helsevernetaten i Bergen kommune sine hjemmesider og på Folkehelseinstituttet sine nettsider under smittevern og tuberkulose
 4. Du søkte etter og fikk 182 treff. Viser side 6 av 19. Forskrift om tuberkulosekontroll. Forskrift om tuberkulosekontroll 2017 Lovdata Lover og regler Lenker Lover og forskrifte
 5. gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1. Tuberkuloseundersøkelsen må være gjennomført tidligst 2 måneder etter man sist forlot et land med høy forekomst av tuberkulose, eller på andre måter var utsatt for tuberkulosesmitte
 6. Arbeidstakere som omfattes av «Forskrift om tuberkulosekontroll» og «Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier» (se www.lovdata.no), kan ikke tiltre i stillingen ved Sykehuset Telemark før resultatet av undersøkelsene foreligger og er godkjent

Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose - FH

Tuberkulosekontroll Alle studenter som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll før de kan delta i praksis, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3 forskrift i loven som pålegger kommunene å implementere program for tuberkulosekontroll i smittevernplanen. Presset av infeksjonssykdommer i verden har endret seg. I smittevernloven er det lagt større vekt på smittevernberedskap med tanke på truende epidemier, jf. SARS i 2003, trusselen om fulgeinfluensa i 2005/2006 og svineinfluensa i 2009 Tuberkulosekontroll/medisinsk testing. Alle studenter som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll før de kan delta i praksis, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3. Oppbygging og.

Det er krav om at kommunen har et infeksjonskontrollprogram og et tuberkulosekontrollprogram som skal inngå i smittevernplanen ifølge forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten § 2-1 og forskrift om tuberkulosekontroll § 2-1 jf. Smittevernloven Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Lovdata. Detalje Skikkethet er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 30.6.2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd Forskrift om vass- og kloakkgebyr i Os kommune (PDF, 377 kB) Tuberkulosekontroll Kjem du frå eit land der tuberkulose er utbreidd, har du plikt til å gjennomgå ei tuberkuloseundersøking. Tuberkuloseundersøkinga består av røntgenfotografering av lungene og blodprøve Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer: Lovdata: Forskrift om tuberkulosekontroll: Lovdata: Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten: Lovdata: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege: Lovdata: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.

Forskrift om tuberkulosekontroll. Smittevernlova. MRSA - Meticillinresistente gule stafylokokker . Har du i løpet av dei siste 12 mnd arbeidd i helsevesenet i utlandet eller vore innlagt på helseinstitusjon i utlandet? (Alle land utanom Norden og Nederland forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) lovdata 09/06/2019, 15*26 til opprinnelig kunngjort versjo • Forskrift om tuberkulosekontroll • Tuberkuloseveileder VEDLEGG: A. Oversikt over ansvaret for tuberkulosearbeidet i kommunen B. Tuberkulosekontroll av ansatte i Frogn kommune C. Logistikk i forbindelse med tuberkulosetesting ved smittevernansvarlig helsesykepleie

Tuberkulosekontroll i Helse Nord - Universitetssykehuset

Hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune er inndelt i sør og nord. Hjemmesykepleien Sør har fire avdelinger med felles base i Ski sentrum. Hjemmesykepleien Nord har tre avdelinger med base i Kolbotn sentrum, på Høyås og Greverud. Vi gir helsehjelp til hjemmeboende brukere hele døgnet. Våre tilkallingsvikarer er dyktige og engasjerte. De bidrar til at brukerne våre mestrer hverdagen og. • Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier, rundskriv IS-19/2004 • Forskrift om tuberkulosekontroll. • Forskrift om smittevern i helsetjenesten omtaler blant annet infeksjonskontrollprogrammet • Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer • Arbeidsmiljølove Forskrift om tuberkulosekontroll Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-1 Kommunens oppgaver, § 7-3 Det regionale helseforetakets ansva

Forskrift om tuberkulosekontroll pålegg dei regionale helseføretaka å tilsette tuberkulosekoordinatorar Tuberkulosekoordinatorane utgjer ei viktig styrking av tuberkulosekontrollarbeidet i Norge. Funksjonen oppretta i 2003/2004 (?) Forskrifta regulerar ikkje antal koordinatorar som skal utpeikas Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer (FOR-1995-01-01-100) Forskrift om tuberkulosekontroll.( FOR-2002-06-21-567 ) Forskrift om smittevern i helsetjenesten (FOR-2005-06-17-610) Forskrifter til kommunehelsetjenesteloven: Forskrift om miljørettet helsevern. (FOR-2003-04-25-486 ) Forskrifter til sosial- og helseberedskapsloven Den eneste reguleringen i lov eller forskrift som er relevant for tannhelsepersonell er forskrift om tuberkulosekontroll § 3 - 1 første ledd bokstav b. Det sies der at det er plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll for:.

Forskrift om tuberkulosekontroll Tuberkuloseveileder VEDLEGG: A. Oversikt over ansvaret for tuberkulosearbeidet i kommunen B. Tuberkulosekontroll av ansatte i Kristiansand kommune C. Logistikk ifm tuberkulosetesting ved smittevernet og flyktninghelsetjeneste Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling av 4.7.2008 nr 788: SYSVAK-registerforskriften: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister av 20.6.2003 nr 739: Tuberkulosekontrollforskriften: Forskrift og tuberkulosekontroll av 13.2.2009 nr 20

• Forskrift om tuberkulosekontroll feb 2009 • Forskrift om internkontroll 20. des 2002 • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 3. april 2008 nr 320 Aktuelle rundskriv og veiledere: • Veileder til forskrift av 3. april 2003. IS-115 - Forskrift om tuberkulosekontroll. Konsekvensar ved positiv tuberkuloseprøve. Om prøven er positiv må du gjennomgå behandling. Ein positiv prøve kan, avhengig av smittestatus, medføre at du ikkje kan følge klinisk undervising saman med kullet ditt, og kan difor påverke studieprogresjonen din (ifølge forskrift om tuberkulosekontroll av 01.03.09) Til alle nyansatte, vikarer, lærlinger m.fl. knyttet til skole, barneomsorg eller helse- og sosialområdet (Gjelder også de som gjeninntrer i stilling.) Har du i løpet av de siste tre årene oppholdt deg i minst tre måneder i land med hø

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) Forskrift - utdrag Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av legionella via aerosol Forskrift om tuberkulosekontroll. Veiledere - utdra Tuberkulosekontroll Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no Disse personene har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskriften: Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbred Forskrift om tuberkulosekontroll . Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Innbyggartorg. Telefon 70 16 20 00. Opningstider Sentralbord Måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00. Kontakt oss. Ålesund kommune Postboks 1521 6025 Ålesund. Send e-post. Kontaktinformasjon. Vakttelefonar. Helsetjenesten i 45 fengsel har rutiner for tuberkuloseundersøkelse etter forskrift om tuberkulosekontroll. Hepatitt C - helsetjenesten i 44 av 47 fengsel har rutiner for å tilby undersøkelse

Video: Undersøkelse for tuberkulose - Helsedirektorate

tuberkulose, må gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse jf. forskrift om tuberkulosekontroll. Oversikt over hvilke land dette gjelder, finnes på folkeinstituttets hjemmesider . www.fhi.no Kontakt Vaksinasjonskontoret i kommunen for undersøkelse Skoler må ha internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og skoler m.v. Dette står i forskriftens § 4. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at skolens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i medhold av forskriften -Forskrift om tuberkulosekontroll (forskrift av 01.03.2009). Sist oppdatert 19.02.16. Forskrifta trådde i kraft 01.03.2009. Forskrift av 21.juni 2002 om tuberkulosekontroll er oppheva frå same tidspunkt. -Lov om helsetjenester i kommunene.-Forskrift om allmennfarlige smittsomme sjukdomar. Gitt av Sosial- og helsedepartementet 1.1.199 Lov om vern mot smittsomme sjukdomar (smittevernlova). Forskrift om tuberkulosekontroll. Nyttige peikarar. Meir informasjon om reisevaksine og smittevern; Helsestasjon for flyktningar; Publisert av Anne Lise Neteland. Sist endra 27.10.2020 11:08. Dag Erlend Skjelbreid Kommuneoverlege. E-post. både etter smittevernloven og forskrift om tuberkulosekontroll. Miljøundersøkelse har to siktemål: Enten leting etter smittekilde til en eller flere nysmittede personer Eller leting etter nysmittede i omgivelsene til en smitteførende pasient. Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å gjennomføre miljøundersøkelse rund

Høring av utkast til endring av forskrift om

Smittevernplan Øksnes kommune 2019 - 2022 Side 6 Hovedansvar for smittevern i kommunen. • Primæransvar for smittevern: Smittevernboka kap.01 og smittevernloven • Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten • Miljørettet helsevern: Interkommunal tjeneste i Vesterålen fra 2019. Forebygging • Vaksinasjon: Vaksinasjonsboka - smittevern 1 - Forskrift om tuberkulosekontroll av 1. januar 2003 (Tuberkuloseforskriften). - MSIS- og Tuberkuloseregisterforskrift av 20. juni 2003 nr 740 med rundskriv - Forskrift om tiltak for å hindre overføring av legionella via aerosol, juli 2005. - Forskrift om skadedyrbekjempelse, 21.desember 2000, nr 140

Smittevern - VESTBY KOMMUN

Forskrift om vass- og kloakkgebyr i Bjørnafjorden kommune (PDF, 279 kB) Søknad for utslepp frå avløpsanlegg under 50 pe. Lokal forskrift for melding om utslepp frå mindre avløpsanlegg (PDF, 184 kB) Kart: Sonekart for lokal forskrift for melding om utslepp frå mindre avløpsanlegg; Søknad om utslepp frå mindre avløpsanleg Forskrift 23.7.2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv etter lov om helsemessig og sosial beredskap; Lov 5.8.1994 om vern mot smittsomme sykdommer; Forskrift 17.6.2005 nr. 610 om smittevern i helsetjenesten; Forskrift 13.2.2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll

I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse fø 191 ledige jobber som Informasjon er tilgjengelig i Vestby på Indeed.com. Sykepleier, Tilkallingsvikarer, Tilkallingsvikar og mer Søknad om overflytting I følge nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen (KD 2012) kan studenter søke overgang fra ett studiested til et annet etter andre studieår. For deltid vil dette bli vanskelig, siden en treårig utdanning er fordelt over fire studieår

2007.12.21 nr 1610: (HOD) Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) § 6 ; 2002.06.21 nr 0567: (HOD) Forskrift om tuberkulosekontroll Forskrift om kommunal vegnorm for Os kommune, gjeldande frå 3. mars 2015 (PDF, 916 kB) Retningsliner for veg- og gatelys i Os kommune (PDF, 75 kB) Meld frå om fei Tilbud om reisevaksinering gis ved de fleste fastlegekontorene i kommunen, og ved Stamina Helse som er et privat vaksinasjonskontor. Kommunens ansvar for smittevern og vaksinasjonstilbud til flyktninger, herunder lovpålagt tuberkulosekontroll, blir ivaretatt i samarbeid mellom helsesøstertjenesten og lokalmedisinsk senter

Om arbeidsstedetRus- og psykiatritjenesten har et høyt kompetent fagmiljø bestående av miljøarbeidere, ruskonsulenter og psykiatriske sykepleiere.Virksomheten har en bemannet omsorgsbolig med et dagsenter for pasienter med psykiske lidelser og en omsorgsbolig med lavterskeltjenster for rusavhengige med sammensatte behov.Samarbeid på tvers, med bruker i fokus, er noe vi er veldig opptatt. • Forskrift om tuberkulosekontroll • Tuberkuloserettleiar VEDLEGG: A. Oversikt over ansvaret for tuberkulosearbeidet i kommunen B. Tuberkulosekontroll av ansatte i Hjelmeland kommune C. Logistikk ifm tuberkulosetesting i Hjelmeland kommune . Til første side av tuberkuloseplanen 8 Vedlegg. Landbrukskontoret har fått førespurnad om det er lov å halde geit i Sveio kommune. Det blei utarbeida forskrift om beitebruk for geit og (sau) i 1975. Som de ser av forskrifta, er det lov å halde geit i Sveio kommune, vilkår at dyra skal vere på inngjerda område i nemnd tidsrom. Gå til forskrift om beite for sau og geit i Sveio kommune 42 ledige jobber som Dokumentasjon er tilgjengelig i Vestby på Indeed.com. Avdelingsleder, Sykepleier, Engasjement og mer 36 ledige jobber som Dokumentasjon Og er tilgjengelig i Ås på Indeed.com. Pedagogisk Leder I Barnehage, Sykepleier, Førsteamanuensis og mer

Lov om barnehager (barnehageloven

Søknad om overflytting I følge nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen (KD 2012) kan studenter søke overgang fra ett studiested til et annet etter andre studieår. Det forutsetter at det er ledig plass på studiet og samsvar mellom studieplanen ved DMMH og den eksterne institusjonens studieplan forskrift om opptak til høgre utdanning, og i tillegg har KMD lokale reglement som regulerer opptak til master og PPU. Det er ønskelig at studieprogrammene i utøvende og skapende studenter skal levere politiattest og gjennomføre tuberkulosekontroll i løpet av studieperioden

BERGEN: Morsmålslærer Bergen kommune: Morsmålslærere Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett, Bergen kommune Bergen kommune gir tilbud til barn fra språklige minoriteter om opplæring i og på morsmålet. Dette gjelder for barn som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk for å kunne følge ordinær undervisning.. § 4a-9 og § 4a-10 og Lov om Helsemessig og Sosial Beredskap §2-2. Pr 1. januar 1998 gjelder plikt til internkontrollsystem. Mattilsynet har det formelle godkjenningsansvaret for godkjenningspliktige vannverk. Før godkjenning gis, skal det innhentes uttalelse fra den som er medisinskfaglig ansvarlig. Vannverkseier har det operative Før tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med opplæringslovens §10-9 og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll. Ta også med med relevant dokumentasjon på utdanning og jobberfaring dersom ikke dette legges inn i Webcruiter. Personlig egnethet vektlegges

Kommuneoverlege - Gjerstad kommun

5.4 og Forskrift om tuberkulosekontroll ; 3-1; Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til kommunalsjef Stina Løkke på mobiltelefon 913 70 515; Generell informasjon I henhold til offentlighetsloven ; 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten Hammerfest kommune - Fagarbeidere. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere 5-4 og Forskrift om tuberkulosekontroll ; 3-1; Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til virksomhetsleder Therese Ellefsen, telefon 913 71 829; Generell informasjon I henhold til offentlighetsloven ; 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose - FHI
 • Norsk ordliste på nett gratis.
 • How to get iphone emojis on huawei.
 • Cristin registering.
 • Armer og ben dovner bort.
 • Stadt soest ausbildung.
 • Newest hurricane.
 • Stakset sport levanger.
 • Spårlöst jeanette fortsättning.
 • Whitestory rabattkode.
 • Natrium metall i vann.
 • Polymyalgia rheumatica prednisolon.
 • Animerte julekort gratis.
 • Lasertag osnabrück.
 • Weeb tv.
 • Ergänzungszahl.
 • Liberalismen filosofer.
 • Hotel könig remscheid.
 • Abendfrisuren lange haare offen.
 • Macarons fyll.
 • The mysteries of laura dvd.
 • Stengte veier bergen i dag.
 • Helserett videreutdanning.
 • Sykkelsete landevei.
 • Rennsteigride 2018.
 • Allsang på grensen 2017 artister.
 • Siste forbruksdag salat.
 • Biotherm kampanj.
 • Hus til tamrotter.
 • Shamrock castle 2017 bands.
 • Hundegenser jul.
 • Schwarzer rettich rezepte.
 • Tveita gjengen.
 • Svenske nyheter på nett.
 • Graviditetstest pris butikk.
 • The joker actors.
 • Haus kaufen villingen wöschhalde.
 • Pris hyundai kona electric.
 • Minecraft resource pack 1.10 2 purebdcraft.
 • Indestængt vrede.
 • Stena saga underholdning.
 • Ingwer blüte.