Home

Gruppeteori psykologi

WebPsykologen er en psykologiblogg eller et tidsskrift som ønsker å formidle psykologi og praktisk livsfilosofi til fagfolk og folk flest. WebPsykologen.no ble opprettet i 2009 av psykologspesialist Sondre Risholm Liverød. Innholdet på denne siden er forankret i psykologi og filosofi og inspirert av alle de store visdomstradisjonene Vi har gruppetilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt og til personer som er i sorg etter å ha mistet en nærstående. I gruppen vil dere kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på egne tanker og erfaringer, og å lytte til andres. En oversikt ove

Terapi, eller utvikling og forandring, går ofte lettere og fortere i grupper enn individuelt. Dette skyldes at læring i terapi skjer på flere nivåer Gruppeterapi kan være særlig gunstig for ungdom med psykiske vansker. Terapien gir de unge en følelse av tilhørighet til jevnaldrende, og de forstår seg selv og andre bedre. Men det finnes få gruppeterapeutiske tilbud rettet inn mot ungdom her til lands Gruppeterapi er behandling av problemer, lidelser eller sykdommer i grupper i motsetning til individuell terapi. Gruppeterapi brukes i dagligtale ofte synonymt med ikke-medikamentell behandling av psykiske problemer og lidelser i grupper (gruppepsykoterapi), men gruppeterapi kan som behandlingsprinsipp også brukes som tillegg til annen behandling for å påvirke forløp av legemlig sykdom som. I tilegg til å drifte Psykolog.com og andre nettsider om mental helse, jobber jeg i psykisk helsevern ved et DPS i Kristiansand. Her jobber jeg daglig med gruppeterapi, og dette har blitt den behandlingsformen jeg trives best med og er mest interessert i Psykologi 1 og 2 (2010/2011) 3: Grupper og gruppedannelse. I dette kapitlet blir følgende læreplanmål dekket: Forklare hvorfor og hvordan grupper oppstår, vedlikeholdes og oppløses; Oppgaver. Diskusjonsoppgave: Hvor nyttig er det å jobbe i gruppe? Diskusjonsoppgave: Hvordan oppstår en gruppeleder

Men denne medaljen har også en bakside: Med en slik tittel kan man forvente noe mer innføringspreget stoff, for eksempel litt om gruppeterapiens historie, gruppeteori og ulike gruppetyper. Kjølstad henviser riktignok til Yaloms «bibel» (1995) og de tre førstnevnte bøker, men jeg synes ikke det løser problemet Begrep er et tema eller et fenomen av psykologisk interesse, som eksempelvis aggresjon, frykt, læring og intelligens. Psykologien har arvet en rekke begreper fra dagligspråket, blant annet de nevnte, mens andre er nykonstruksjoner som bare gir mening i lys av en bestemt teori eller forskningstradisjon. Eksempler på det siste er attribusjon, operant, og REM-søvn

Transpersonlig psykologi. Transpersonlig psykologi er en tilnærming utviklet av Abraham Maslow på 1960-talet. Målet hans var å hjelpe pasientene sine til å oppdage den virkelige meningen med livet sitt, og å løse deres behov ut fra det hierarkiet som ble etablert av denne meningen eller vitale formålet Psykologi | Sammendrag; Sosialpsykologi; Gruppepsykologi [5] Gruppeprosesser: Konformitet, gruppepolarisering og gruppetenkning. Noen helt bestemte psykologiske prosesser foregår kun når vi befinner oss i en gruppe. Dette kan for eksempel være gruppepress, konformitet, gruppetenkning, gruppepolarisering eller massehypnose

Hva er gruppeterapi? Webpsykologe

 1. Ordet psykologi betyr «læren om sjelen», som vil si sjelelig egenskaper, sinnelag. Det er avledet fra gresk, ψυχή, psukhé, avledet opprinnelig fra psúkhein, «puste, blåse», og utviklet seg deretter semantisk til «sjel, sinn, bevissthet, liv» eller egentlig «livsånde». Psukhé kan også bety «sommerfugl» som var et evighetssymbol i antikkens Hellas
 2. Gruppe defineres innenfor psykologi eller sosiologi som en samling mennesker som deler bestemte karakterstikker, samhandler med hverandre, aksepterer forventninger og forpliktelser som medlemmer av gruppen, og har felles identitet. Innenfor denne definisjonen kan et samfunn opptre som en stor gruppe.. Det er karakteristisk at medlemmener i en gruppe har felles interesser, verdier, etnisk.
 3. Vi skal se nærmere på de enkelte ledd som inngår i det psykologiske «nå» ut fra kom-gruppeteori, men først kort se på hva «det psykologiske nå» ikke er. Det kronologiske «nå» Etter det tidsbegrep klokken gir oss, beveger «nået» ser uavlatelig fremover tidsdimensjonen, gjør fremtid til nåtid og fortid
 4. Del 1 Psykologien i dag. Kapittel 1 Moderne psykologi. Kapittel 2 Psykologiens bruksområder. Del 2 Sosialpsykologi. Kapittel 3 Hva er sosialpsykologi? Kapittel 4 Grupper. Kapittel 5 Sosiale roller. Kapittel 6 Ledelse. Kapittel 7 Holdninger og verdier. Kapittel 8 Kulturmøter og kulturforskjeller
 5. psykologi forskeren forteller samfunn ledelse og organisasjon. Mayaene var tidlig ute med rensing av vann, ifølge nye funn. Forskere hevder å ha laget en superleder som fungerer ved romtemperatur. Nå skal nordiske forskere se nærmere på om røykere virkelig blir sjeldnere korona-syke

Psykoterapi som fenomen og behandlingsform diskuteres også i artikkelen Hva er psykoterapi.I artikkelen Hva er gruppeterapi går vi mer inn i gruppebehandling og en dynamisk forståelse av gruppeterapi. Hva kreves av deltakerne i gruppepsykoterapi? Hvilke typer problemer egner seg for gruppeterapi, og hvilke problemer egner seg ikke for denne typen psykoterapeutisk behandling Et antall personer som utgjør et fellesskap, blant annet ved at forholdet mellom dem er forholdsvis velregulert. Etter størrelsen av gruppen og arten av regulering skiller man mellom uformelle primærgrupper (for eksempel familie, vennekrets), og større, formelle sekundærgrupper (for eksempel foreninger, yrkesorganisasjoner). Grupper kan ha ulik struktur, og medlemskapet kan være oppnådd. Psykoterapi er bruken av psykologiske metoder i behandling av psykiske lidelser og problemer. Målet er at klienten skal oppnå en endring i retning av økt livskvalitet, eller bedret psykisk helse. Hva som regnes som endring, varierer med alvorlighetsgrad av problemene, funksjonsnivå ved behandlingsstart og de konkrete målene for terapien En medlemsgruppe er en gruppe man er medlem av, som for eksempel et idrettslag. En referansegruppe er en gruppe mennesker vi har som forbilder eller som vi kan sammenligne oss med. Fra disse henter vi våre ideer og holdninger

Gruppeterapi - Klinikk for krisepsykolog

Psykologi 2 cappelen Damm. Forord Psykologi 2 følger læreplanen fra 2009. Det er lagt vekt på at du som elev skal kunne arbeide selvstendig med boka og tenke ut muligheter selv Noter omkring forskellige psykologiske teorier samt deres teoretikere + passende cases. Vedrører psykologi på niveau C på gymnasiet Som du leste i kapittel 1, handler kognitiv psykologi blant annet om hvordan vi tenker, lærer og husker, og ikke minst om hvordan vi blir motiverte til ulike former for atferd Gruppeskjematerapi er et behandlingstilbud som består av 40 samlinger over ett år. Det er plass til 8 deltagere i hver av de to gruppene som starter opp i september hvert år. Gruppene møtes på tirsdager med tre timers varighet hver gang

Vi tilbyr også workshops for å bedre arbeidsmiljø og kommunikasjon i virksomheten. Da bruker vi en kombinasjon av psykologi, gruppeteori og lederutviklings-teknikker. Vi jobber med å øke bevissthet rundt virksomhetens styrker og utfordringer, bedre arbeidsmiljøet og løse konkrete problemer gjennom samarbeid Vår pris 472,-(portofritt). Praise is perhaps the most widely used technique to influence others. When used appropriately, praise can motivate people, make them feel better, and improve. Den nye psykologien ble forankret i kybernetikken, en vitenskap som sprang ut av et samarbeid mellom fysiologer, teknologer og matematikere. Kybernetikken bygde på et nytt begrep om hva en mekanisme er, logisk typeteori og matematisk gruppeteori over i familieterapifeltet

Gruppeterapi Psykologkontoret i Sentru

Søkeresultater for Gruppeteori for sosialarbeidere - Haugenbok.n Algebra er en gren av matematikken. Den enkleste definisjonen er at algebra er læren om ligninger, regning med tall og variable og bokstavregning. I dag oppfattes fagområdet mer generelt som studiet av algebraiske systemer (se under) og avbildninger mellom slike.Algebra omfatter grener som gruppeteori, transformasjons- og invariant-teori, ideal- og ringteori, kroppteori og eliminasjon, med.

Gruppeterapi for ungdom Tidsskrift for Norsk

 1. I de atferdsmessige effektene av statsvitenskapelige trender, har nye nye vitenskapelige teorier dukket opp, som for eksempel politisk psykologi, politisk sosiologi, politisk økologi, politisk antropologi, politiske systemer teori, rolleteori, gruppeteori, beslutningsteori, eliteteori
 2. Hvordan kan vi integrere individteori og gruppeteori? Det arbeides kontinuerlig med publikasjoner rundt disse spørsmålene. Publikasjoner. Doktoravhandlinger som har utgått fra og/eller involvert nettverket: Speciale for kanditatstudiet i psykologi. Syddansk Universitet, Danmark
 3. som frivillig, har vært en overbevisning om at kirken må være Professor i psykologi, Frode Thuen, ved Universitetet i Bergen, viser i en under-søkelse blant 658 kvinner og menn a
 4. ger til samme punkt.. Teormen ble utledet av den franske fysikeren og religiøse Bernard Lamy og stammer fra brystlovene. Det er svært vant til å finne verdien av en vinkel, av virkningslinjen til en kraft eller for å danne.

Piaget ble professor i på ulike felt psykologi, sosiologi og vitenskapshistorie, han anvendte matematisk logikk og gruppeteori for og uttrykke sine ideer. Han var professor i psykologi ved universitetet i Genève fra 1929 til 1975 og ble mest kjent for å kategorisere den kognitive utviklingen i en serie av stadier 4 !!!! En gruppes villighed og modstand overfor indførelsen af nye arbejdsmetoder Resume Denne opgave undersøger en specifik situation, hvor to konsulenter skal implementer Psykologi case om læring (0) Likning med rasjonell eksponent uten (0) Et lite stykke Norge (1) Fremmedspråk nivå 2 (russisk/generelt) (0) Byggingeniør (0) Ferdige: Himmelens farger Elementær algebra, gruppeteori Modulær aritmetikk Ønsker: Brukbart svar (0) Svar #

gruppeterapi - Store medisinske leksiko

 1. g en ukjent verdi som er mellom to givne tall; det vil si at det er en mellomverdi. Det brukes også til tilnær
 2. utt for
 3. Abelsk gruppe, matematikk, er ei gruppe der den kommutative lova (a⋅b=b⋅a) òg gjeld.Nemninga kjem av at Abel inkluderte den kommutative lova mellom dei kjende setningane hans om algebraisk løysing av likningar. Ei anna nemning for abelsk gruppe er kommutativ gruppe, sjå gruppeteori
 4. Fontini konsentrerer seg i hovedsak om utgivelse av bøker for unge lesere
 5. 08.45 Positiv psykologi. Med fokus på menneskelige styrker og ressurser. v/ Vegard Warholm 09.30 Pause 10.00 Positiv psykologi forts. 10.45 Pause 11.15 TANKENS KRAFT- Att göra det omöjliga möjligt. Forelesningen handler om resurser og muligheter i livet, - og om inspirasjon til deltakerne. V/ Mikael Andersson 12.15 Paus
 6. Heap,Ken (1974) Gruppeteori for sosialarbeidere - en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Isdal, Per (2013) Ny forståelse av traumer. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid (2014) Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget
 7. Din største frygt er, at dit barn en dag skal blive klassens næste mobbeoffer, men har du nogensinde overvejet, at din lille guldklump også kunne være den, der udsatte de andre børn for mobning? Se sandheden i øjnene, og kom problemet til livs med et godt forældresamarbejde og ved at være et godt forbillede for dit barn, lyder rådene

Psykologens videoer om gruppeterapi Psykolog

 1. Lengde Ord Svar; 6: 1: GRUPPE: En gruppe er en samling av personer eller ting. Ordet har dessuten flere mer spesifikke betydninger som er avledet av denne grunnbetydningen: - Gruppe (biologi) - Gruppe (matematikk) - Gruppe (psykologi) - Gruppe (kjemi)
 2. Oversettelse av gruppe til dansk i bokmål-dansk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis
 3. Matematikk kan beskrives som en gruppe relaterte emner der en studerer objekter karakterisert med størrelse, orientering og/eller form, og også relasjoner mellom disse objektene. Det finnes imidlertid ingen allment anerkjent definisjon av matematikk. Faget kan også omtales som en vitenskap som undersøker abstrakte strukturer, deres egenskaper og mønstre
 4. Usikkerhet preger svensk 5G-auksjon Oppdatert: Om 11 dager starter svenskene auksjonen av de viktigste frekvensene til 5G-nett. Allerede nå snakker aktørene om å klage på resultatet
 5. Internasjonale saker omdirigerer her. For det akademiske tidsskriftet, se International Affairs (journal).For annen bruk, se Internasjonale anliggender (disambiguation)
 6. Taoismen (21); Parsismen (22); Kjensle (22); AIDS (23); Tsjanakya (23); Backgammon (24); Halvleiarar (24); Rekning (24); Demokrati (24); Det_indiske_havet (25.

Psykologi 1+2: 3: Grupper og gruppedannels

Psykologi. 5 lærerike sitater om barn av Jean Piaget. I denne artikkelen vil du oppdage noen sitater av Jean Piaget. Han var en av de viktigste barnepsykologene gjennom tidene,. Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här

Næste: gruppeteori : Klik på den smiley du vil give denne side Brugernes vurdering 0,0 (0 stemmer) Siden er blevet set 0 gange - Se og skriv kommentarer herunder. • læst form, ofte af træ, hvorover skotøj forarbejdes • kirkeår rækken af søn- og helligdage i. I den perioden regjerte atferds- og læringspsykologien, og den kognitive revolusjonen i psykologien var i emninga. Tomkins (1981) gruppeteori og kognitiv teori Denne side indholder artikler som bør være i alle Wikipedia'er. Hentet fra List of articles all languages should have.Denne side bliver (muligvis) opdateret efterhånden som originalartiklen ændres Administrer dine nyhetsbrev for Bergens Tidende. *For at vi skal kunne yte best mulig service, vil du motta oppdateringer og annen viktig informasjon vedrørende abonnementet ditt Etter en vellykket runde med det nye studiet Prosessorientert Gruppeledelse og gode tilbakemelding fra deltakere, er vi nå klar for oppstart med nytt kull. Har du som mål å skape et best mulig resultat i et team, bidra til at medlemmene gjør hverandre gode og jobber mot et tydelig og felles mål, kan dette studiet passe for deg

Gruppeterapi Tidsskrift for Norsk psykologforenin

Se bøger i kategorien Grupper og gruppeteori hos WilliamDam.dk. Ring til os: 56 96 46 00 (Alle hverdage 8:30 til 15:00 Kjerneartiklar er eit oversyn over artiklar alle Wikipedia-utgåvene bør ha.Ho er ei omsetjing av m:List of articles all languages should have, som skal vera lik på alle utgåvene.Lista er meint som ei rettleiing til å hjelpe oss å sjå kva me manglar i forhold til det det er brei internasjonal semje om at er viktig gruppe oversettelse i ordboken norsk bokmål - armensk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Fagfelt som filosofi, psykologi og pedagogikk vinkles fra et individ-, gruppe- og systemperspektiv. Teorier om personlig utvikling, gruppedynamikk, organisasjoner og samfunn danner den faglige rammen. Det flerkulturelle perspektivet inkluderes i aktuelle sammenhenger. Studiet er en praktisk rettet mestrings- og nærværsorientert utdanning hvo Sindre starta med innebandy som 19-åring i Klæbu Innebandyklubb. Var innom flere klubber i trondheim, og dro til Oslo for å prøvespille hos en klubb der. Han trente en hel del sjøl, trente andre og ønsket å ta innebandykarrieren til elitieserienivå

LUKK . Norsk | English; Sø Kryssordkongen fant 325 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet rupp Vis Britt Randi Remmes profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Britt Randi har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Britt Randis forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets

begrep - psykologi - Store norske leksiko

Knowledge in Context: Representations, Community and Culture (Bog, Paperback / Softback, Engelsk) - Forfatter: Sandra Jovchelovitch - Forlag: Taylor & Francis Ltd - ISBN-13: 978113804289 Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang 1 Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse for og diskussion af Plotins opfattelse af begreberne om evighed og tid, sat i relation til hans verdensbillede og set som repræsentativ for en hedensk 1 nyplatonisk indstilling. te= 15-lipoksygenase nn= 15-lipoksygenase te= 15-lipoksygenasehemmere nn= 15-lipoksygenasehemmarar nn= 15-lipoksygenasehemjarar te= 19-norandrosteron nn= 19-norandrosteron te= 3D

Alt om på Studieportalen.dk. Søgeresultater 14841 til 14860 ud af 411687 resultater for på Studieportalen.dk - Side 74 Forskere i statistik og psykologi fra bl.a. Københavns Universitet har i et lille studie set ind... Så længe kan aber 'multitaske' Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg overtager pr. 1. juli 2020 stillingen om institutleder på Institut..

Psykologisk terapi - 20 forskjellige typer - Utforsk Sinne

Den andre gruppen av teorier er de som på en eller annen anerkjente forskere, ikke bare av profesjonelle psykologer, men også leger som har til psykologi svært avsidesliggende forhold. En felles idé som alle rundt oss er det litt informasjon og energifelt. I dette feltet plass inneholder informasjon om alt som skjer og vil skje Faget bygger på kunnskap fra etablerte fag som biologi, psykologi, sosiologi, statsvitenskap og økonomi. 1b kunne gi en oversikt over hovedtrekkene i grunnleggende gruppeteori og kunne bruke de sentrale fagtermene på dette området Mål 2 Studentene skal finne løsninger som bedrer kommunikasjonen i organisert samarbei

Gruppeprosesser: Konformitet, gruppepolarisering og

Faget bygger på kunnskap fra etablerte fag som biologi, psykologi, sosiologi, statsvitenskap og økonomi. 3a kunne gi en oversikt over hovedtrekkene i grunnleggende gruppeteori og kunne bruke de sentrale fagtermene på dette område Kemisk binding og spektroskopi er skrevet til de kurser i kvantekemi, spektroskopi og kemisk binding, der findes på de kemirelaterede universitetsuddannelser på bachelorniveau. Med udgangspunkt i kvantemekanik og gruppeteori behandler bogen kemiske forbindelsers grundlæggende kemiske og spektroskopiske egenskaber

Psykologi - Wikipedi

Tabellen viser de ca. 8 020 ulike allittererende koordinasjonene av to enkle substantiver i NorGramBank, sortert etter frekvens, med de hyppigste øverst kunnskap om sorg- og gruppeteori på feltet. Drøftingen er således avgrenset til å handle om barns erfaring med å gå i sorggruppe. I skriveprosessen har jeg sett flere interessante sider ved fenomenene sorg, barn og sorggrupper som jeg gjerne ville skrevet mer om. Det hadde fo Denne delen representerer pensum i ledelse og administrasjon for andre studieår. I arbeid med dette fagstoffet forutsettes det at studentene bruker fagstoff i bokens del I som grunnlag på de områdene som har en naturlig sammenheng med emner i denne delen Sosionikk, innen psykologi og sosiologi, er en teori om informasjonsprosessering og personlighetstype, utmerket ved sin informasjonsmodell om psyken (kalt Model A) og en modell for mellommenneskelige relasjoner.Den inkorporerer Carl Jungs arbeid om psykologiske typer med Antoni Kępińskis teori om informasjonsmetabolisme.Socionics er en modifisering av Jungs personlighetstypeteori som. Kemisk binding og spektroskopi er skrevet til de kurser i kvantekemi, spektroskopi og kemisk binding, der findes på de kemirelaterede universitetsuddannelser på bachelorniveau. Med udgangspunkt i kvantemekanik og gruppeteori behandler bogen kemiske... Tekniske og teknologiske uddannelser: Kemisk Ordbog inkl. netadgang Udgiver

Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Merete Jagd Esmarch Hold Psc02 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb p5536 (gruppeteori), p5187 (barnet i den senmoder-ne familie, Forhandlingsfamilien, den symmetriske familien, den barnecentrerede fa-milie), c12780 (kvantitativ og kvalitativ metode), p5186 (daginstitutionen), p518 Collective intelligence ( CI) er delt eller gruppeintelligens, der fremgår af samarbejde, kollektiv indsats og konkurrence fra mange enkeltpersoner og fremgår af konsensusbeslutningen.Udtrykket forekommer i sociobiologi, statskundskab og i forbindelse med masse peer review og crowdsourcing applikationer. Det kan involvere konsensus, social kapital og formaliteter såsom afstemningssystemer. FFI Kjeller FFI, Postboks 25, 2027 Kjeller. Besøksadresse: Instituttvn 20, Telefon: 63 80 70 00. biblioteket@ffi.n

Gruppe (psykologi) - Wikipedi

Det psykologiske nå - Ace

Kapittel 4 Grupper - Psykologi 2 - Google Site

den Lamys sætning fastslår, at når en stiv krop er i ligevægt og på virkningen af tre coplanære kræfter (kræfter, der er i samme plan), går dens handlinger sammen på samme punkt.. Stillingen blev udledt af den franske fysiker og religiøse Bernard Lamy og stammede fra brystlovene. Det er meget vant til at finde værdien af en vinkel, kraftens virkningslinje eller for at danne. Universitetet i Stavanger - Postdoktor i matematikk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Norsk namn Sosialt arbeid, bachelorstudium Engelsk namn Social Work, bachelor programme Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Organisering Heiltid 2)+!. - Husbanke

 • Get dns problemer.
 • Greys anatomy imdb season 13.
 • Jeg er så glad hver julekveld pianonoter.
 • Coach alleenstaande moeders.
 • Como se escribe diez mil quinientos en numero.
 • Bastillen paris.
 • Konzerte ludwigsburg 2018.
 • Blå sløyfe aksjon.
 • Hva er bismuth.
 • Hyppige kynnere uke 34.
 • Mamas and papas.
 • Wolverine filme.
 • Champagne druer.
 • 50 års kake.
 • Bruke stikksag.
 • Fragebogen gäste hochzeit.
 • Eu land liste 2018.
 • Celestial bodies.
 • Melkefri sjokolade rema.
 • Drehscheibe viernheim frühstück.
 • Tommelfingerregel lån.
 • Ü30 und immer noch single.
 • Leimis engländer.
 • Igs oker kollegium.
 • Vaskehjelp pris pr time.
 • Årsaker til ras.
 • J gran bergen.
 • Pugge gloser program.
 • Issoleie kryssord.
 • Schwangerschaftsyoga köln südstadt.
 • Irish softcoated wheaten terrier.
 • Leie bil til utlandet.
 • Gruppeteori psykologi.
 • Signalen dat hij verliefd is op een ander.
 • Hvordan ta fine bilder hjemme.
 • Tomat næringsinnhold per 100g.
 • Bredbånd på hytta.
 • Storbynettverk ks.
 • Id forsikring if.
 • Ole ertvaag nytt hus.
 • Mahayana tekster.